GSM-straling geen inbreuk op lichamelijke integriteit

De straling van een GSM-mast levert geen inbreuk op de lichamelijke integriteit op als bedoeld in artikel 11 van de Grondwet.

De aanleiding

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaksbergen heeft op 2 november 2004 aan Vodafone Libertel N.V een binnenplanse vrijstelling en een lichte bouwvergunning verleend voor het bouwen van een GSM-mast met een hoogte van 37,5 meter. Vijfendertig omwonenden hebben hiertegen een bezwaarschrift ingediend en een voorlopige voorziening gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo. Zij vrezen grote gezondheidsrisico’s.

Rechtsvraag

Is het plaatsen van een GSM-mast in strijd met artikel 11 van de Grondwet, het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit, nu de omwonenden ongewenst worden blootgesteld aan elektromagnetische straling?

Het antwoord

De voorzieningenrechter beantwoordde de hierboven geformuleerde rechtsvraag op 16 december 2004 als volgt: De voorzieningenrechter vermag niet in te zien dat als gevolg van vergunningverlening dit recht geschonden is. Op grond van artikel 11 van de Grondwet is dit recht gegeven behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen. De Woningwet en Wet op de Ruimtelijke Ordening dienen te gelden als wettelijke regelingen, die een beperking op het grondrecht mogelijk maken. Aangezien verzoekers overigens niet hebben gemotiveerd waarin de vermeende strijdigheid met artikel 11 van de Grondwet kan worden gevonden, kan deze grond niet leiden tot toewijzing van het verzoek.(1) Volgens de rechter maakt het plaatsen van een GSM-mast dus geen inbreuk op het grondrecht dat burgers op grond van artikel 11 van de Grondwet is toegekend.

Voetnoten

1
Vz. Rb. Almelo 16 december 2004, LJN AR7719 (GSM-Mast Haaksbergen).