Krantenartikel niet openbaar met Wob

De Wob is niet van toepassing op krantenartikelen, omdat documenten die naar hun aard openbaar zijn niet nogmaals openbaar gemaakt kunnen worden.

Een journalist met een eigen website heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) de minister van Buitenlandse Zaken inzage verzocht in de stukken die ten grondslag hebben gelegen aan de algemene ambtsberichten over China uit diverse jaren. In eerste instantie werd zijn verzoek slechts gedeeltelijk ingewilligd, waarna de journalist een langdurige juridische procedure begon om zijn dossier compleet te krijgen.

De journalist had de minister onder meer gevraagd een aantal krantenartikelen openbaar te maken, maar deze had dit geweigerd en dit besluit bleef in rechte in stand. Op 27 november 2006 heeft de rechtbank Rotterdam nadrukkelijk overwogen dat de Wob geen grondslag biedt om te verzoeken om kopieën van krantenartikelen, omdat krantenartikelen naar hun aard openbaar zijn en derhalve niet nogmaals openbaar gemaakt kunnen worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft die opvatting onderschreven. De stelling van appellant, dat de artikelen waarop zijn verzoek betrekking heeft in de praktijk niet kunnen worden geraadpleegd, doet, wat hiervan ook zij, hieraan niet af,(1) aldus de Afdeling.

Voetnoten

1
ABRvS 18 juli 2007, LJN BA9793.