Plaatsing GSM-mast niet ongrondwettelijk

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 oktober 2007 geoordeeld dat de plaatsing van een GSM-mast in Asperen niet ongrondwettelijk is. Of er geen inbreuk wordt gemaakt op het grondrecht (reikwijdtevraag) of dat de inbreuk gerechtvaardigd is (rechtmatigheidsvraag), werd echter niet duidelijk.

De aanleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Lingewaal heeft T-mobile een vrijstelling van het bestemmingsplan en een lichte bouwvergunning verleend voor de plaatsing van een 39,5 meter hoge GSM-mast aan de rand van een sportterrein in Asperen. Appellant, die tevens gemachtigde was voor twee anderen, verzette zich tegen de komst van de mast en voerde hiertoe bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onder andere aan dat onvoldoende rekening was gehouden met de schadelijke gevolgen van de elektromagnetische straling, die door de antennes zou worden veroorzaakt. Daarnaast stelde hij dat het college van b&w;zou hebben miskend dat het toestaan van de zendmast een inbreuk vormt op zijn recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en op onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 10 en 11 van de Grondwet.

Elektromagnetische straling

Appellant vreesde gezondheidsrisico’s door de straling van de antennes. Volgens de Afdeling is het college bij het nemen van zijn besluit uitgegaan van de aanbevelingen van de Gezondheidsraad, gebaseerd op uitkomsten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken door onder andere TNO. Daaruit volgt dat de plaatsing van een GSM antenne-installatie, als die waarom het hier gaat, niet leidt tot verhoogde gezondheidsrisico’s. Daar kwam nog bij dat stralingseffecten geen toetsingscriterium zijn voor de beoordeling of vergunningvrije oprichting van een antenne-installatie voor mobiele telefonie mogelijk was op grond van de Woningwet en het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken.

Grondrechten

Met betrekking tot appellants beroep op zijn grondrechten, verwijst de Afdeling slechts naar de hierboven vermelde argumentatie inzake de Elektromagnetische straling. De beroepsgrond wordt in één enkele regel afgedaan: Gelet op het vorenstaande heeft de rechtbank voorts terecht en op goede gronden overwogen dat de plaatsing van de antenne-installatie geen schending van de grondrechten, neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, oplevert.(1)

Notitie

Het wordt mij niet duidelijk hoe deze uitspraak van de ABRvS gelezen moet worden. Als de argumenten die de Afdeling geeft voor het terzijde schuiven van het argument van appellant betreffende de elektromagnetische straling tevens gelezen moeten worden als onderbouwing voor het verwerpen van het beroep op grondwettelijke grondrechten, dan blijven er een paar vragen over. Bijvoorbeeld de vraag of de ABRvS van mening is dat plaatsing van GSM-masten binnen de reikwijdte van het recht op lichamelijke integriteit - toegekend in artikel 11 van de Grondwet - valt. De overweging dat plaatsing van een GSM-mast geen verhoogde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt lijkt daar wel van uit te gaan, maar maakt het uitblijven van verhoogde gezondheidsrisico’s een inbreuk op het recht op lichamelijke integriteit direct rechtmatig? En is het argument dat stralingseffecten geen toetsingscriterium vormen voor de beoordeling of vergunningvrije oprichting van een antenne-installatie voor mobiele telefonie mogelijk is, een grond waarop een grondrecht beperkt mag worden? Mijns inziens zouden beide vragen ontkennend beantwoord moeten worden. Daar komt nog bij dat ik mij afvraag of er in casu wel aanleiding bestond om de rechtmatigheidsvraag voor de grondrechtbeperking te stellen. De Afdeling had er ook - en ik denk op betere gronden - voor kunnen kiezen om, net zoals de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo toen hij moest oordelen over de GSM-masten te Haaksbergen, te onderbouwen waarom de gedraging (het plaatsen van de GSM-mast) niet binnen de reikwijdte van artikelen 10 en 11 van de Grondwet past.

Voetnoten

1
ABRvS 17 oktober 2007 LJN BB5808 (GSM-Mast Asperen).