Mein Kampf blijft verboden

Ergens verscholen in de achterste krochten van de website van het Christen Democratisch Appèl is hij terug te vinden: de opwinding van Tweede-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma naar aanleiding van een interview met Minister Ronald Plasterk dat in het septembernummer van het blad Hollands Diep heeft gestaan. In dat interview wekte de Minister van Onderwijs de suggestie de vrije verkoop van het boek ‘Mein Kampf’, geschreven door Adolf Hitler, in Nederland niet langer te willen verbieden. Het Tweede-Kamerlid liet op zijn website weten: Ik heb hier meteen opheldering over gevraagd.

Het CDA nam veel meer aanstoot aan de woorden van de minister dan coalitiegenoot de ChristenUnie, zo blijkt uit een [url=http://www.nu.nl/news/1231482/11/‘Mein_Kampf_moet_vrij_verkrijgbaar_zijn’.html]artikel[/url] dat op Nu.nl verscheen. Aan alle onduidelijkheid kwam echter al snel een einde, want nog dezelfde middag nuanceerde de minister zijn uitspraken. Afgelopen week konden dan ook de laatste scherven van het ongeluk opgeveegd worden, want toen heeft de minister de schriftelijke vragen van de heer Van Haersma Buma beantwoord. Daarin legt hij uit dat het geen concreet beleidsvoornemen betrof en daarom ook geen kabinetsstandpunt kan zijn. Daarnaast stelt hij dat het kabinet niet voornemens is artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht te wijzigen.(1)

Dit artikel - dat o.a. verspreiden van bepaalde werken (anders dan voor zakelijke berichtgeving) - verbiedt, wordt ondermeer gebruikt om de verspreiding van ‘Mein Kampf’, of de Nederlandse vertaling van dit boek ‘Mijn Kamp’ tegen te gaan. De Hoge Raad overwoog in 1987 met betrekking tot artikel 137e Sr: Voor het begaan van het in art. 137e Sr omschreven feit is weliswaar vereist dat wordt gehandeld anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving, maar is niet nodig dat het voorwerp waarin een in die bepaling bedoelde uitlating is vervat op provocerende of aanstootgevende wijze wordt aangeboden, of dat blijkt van enig motief van politieke of discriminatoire aard bij de dader.(2) Met andere woorden: het motief waarmee het boek wordt aangeboden doet er niet toe, het gaat om de eigenschappen van het boek zelf. En dat blijft ook de zienswijze van de Nederlandse regering: de Minister van Onderwijs daarbij inbegrepen. Artikel 137e Sr is destijds met enkele andere bepalingen ingevoerd tot uitvoering van het Internationaal Verdrag van New York van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie.(3) En daar gaat Nederland, in ieder geval de komende jaren, ook mee door.

Voetnoten

1
TK Kamervragen Vergaderjaar 2007-2008 nr. 138
2
Hoge Raad 12 mei 1987, NJ 1988, 299 m.nt. ALM (Mein Kampf) Ov. 5.2
3
IVRD-Trb. 1966, 237 en Trb. 1967, 48