Weigering zelfstandig schadebesluit

Geen keuzevrijheid voor bestuursorganen tussen bestuurs- en civielrechtelijke weg

Kan het college van burgemeester en wethouders, geconfronteerd met de aanvraag van een zelfstandig schadebesluit, weigeren op dit besluit te beslissen en in plaats daarvan de vordering doorsturen naar haar verzekeraar om de schade via de civielrechtelijke weg te vergoeden? Voor deze vraag zag de rechtbank te Amsterdam zich gesteld.(1)

Op 5 december 2005 had het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam de auto van eiser weggesleept, wegens overtreding van een parkeerverbod. Naar aanleiding van het bezwaarschrift dat eiser hiertegen had ingediend, werd dit besluit herroepen, omdat - kort gezegd - de overtreding niet aan eiser verweten kon worden. Eiser verzocht eveneens zijn onkosten, die buiten het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) vielen, te vergoeden. Het college weigerde het gevraagde zelfstandig schadebesluit te nemen en stuurde in plaats daarvan het verzoek van eiser voor civielrechtelijke afdoening door naar haar verzekeraar. Ten onrechte, zo stelde de bestuursrechter vast. Bij het verhalen van schade die ontstaan is uit onrechtmatig overheidshandelen kan de burger immers volgens vaste jurisprudentie(2) een keuze maken tussen de bestuursrechtelijke weg - via het zelfstandig schadebesluit - en een civielrechtelijke weg - via een actie uit onrechtmatige daad. In casu had de burger voor de bestuursrechtelijke weg gekozen. In zo’n geval is het bestuursorgaan gehouden om op dit verzoek te beslissen en kan het niet volstaan met een doorverwijzing naar haar verzekeraar om de zaak alsnog via de civielrechtelijke weg af te doen. Eisers keuzevrijheid wordt daardoor immers illusoir, aldus de bestuursrechter.

Voetnoten

1
Rb. Amsterdam, 13 november 2007, LJN BB8726.
2
HR 2 februari 1990, AB 1990, 223 (Staat / Bolsius).