Mededeling is geen bekendmaking

Een derde-belanghebbende die tijdens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zienswijzen heeft ingebracht, krijgt ingevolge artikel 3:43 Awb een mededeling van het besluit dat het bestuursorgaan uiteindelijk heeft genomen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift gaat echter reeds lopen als het besluit conform artikel 3:41 Awb aan de aanvrager bekend is gemaakt.

Op 1 december 2005 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen Haven Front B.V vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een appartementengebouw op een perceel aan de Willemskade te Harlingen. Dit besluit is conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht bekendgemaakt aan de aanvrager door toezending van dit besluit; verzonden op 7 december 2005. Aangezien het hier een besluit betreft dat genomen is op grond van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, was het college ingevolge artikel 3:43 lid 1 Awb verplicht om degenen die zienswijzen naar voren hebben gebracht mededeling te doen van het uiteindelijk genomen besluit. Onder deze groep valt ook de Vereniging Oud Harlingen, die een mededeling van het bestuursorgaan heeft ontvangen gedateerd op 9 december 2005. Bij deze mededeling had het college een kopie van het genomen besluit gevoegd.

Voor de bestuursrechter stelde de Vereniging Oud Harlingen dat het door haar ingediende bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk was verklaard door het College van Burgemeester en Wethouders van Harlingen, omdat de mededeling gedateerd was op 9 december en - daarmee rekenend - het bezwaarschrift dus nog wel op tijd zou zijn ingediend. In haar uitspraak van 26 september 2007 overweegt de ABRvS in rechtsoverweging 2.1.2 daaromtrent echter: De bekendmaking en niet de mededeling van het besluit is bepalend voor de ingang van de bezwaartermijn. (...) Door het toevoegen van een afschrift van de bouwvergunning, waarop de verzenddatum is vermeld, als bijlage bij de mededeling heeft het college te kennen gegeven wanneer en hoe de bekendmaking van het besluit heeft plaatsgevonden. Nu het primaire besluit niet tot de vereniging is gericht, kan zij niet als geadresseerde van het besluit worden aangemerkt en is zij, anders dan zij betoogt, niet aan te merken als een belanghebbende als bedoeld in artikel 3:41, eerste lid, van de Awb. Op grond van die bepaling bestond derhalve voor het college geen verplichting om het besluit ook aan de vereniging bekend te maken.(1) Het bezwaarschrift van de vereniging was dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Voetnoten

1
ABRvS 26 september 2007, LJN BB4330 (Vereniging Oud Harlingen).