Terminologie rond privacy

Terwijl ik wat algemene juridische wetenschappelijke artikelen aan het doorlezen was, viel het mij op dat in de artikelen over privacy soms terminologie wordt gebruikt (en uitgelegd) die belangrijk genoeg is om te onthouden. Ik heb voor mijzelf een paar begrippen hier opgenomen.

Function creep:
Van function creep(1) wordt gesproken wanneer de oorspronkelijke doelstelling voor een databank met persoonsgegevens, zodanig wordt opgerekt dat een ander en veel verdergaand oogmerk met de databank gediend kan worden. Een voorbeeld is de Europese databank Eurodac. Oorspronkelijk is Eurodac in het leven geroepen om vingerafdrukken van vreemdelingen te registreren om te voorkomen dat een vreemdeling, na in een lidstaat van de Europese Unie afgewezen te zijn, bij een andere lidstaat nog een keer asiel probeert te krijgen. Maar anno 2008 liggen er plannen op tafel om deze databank vol vingerafdrukken ook voor opsporingsdoeleinden te gebruiken.

Glazen samenleving:
Nederlandse term voor surveillance society.(2) Een samenleving waarin individueel gedrag uitvoerig gemonitord wordt en het persoonlijk leven steeds transparanter is. Kenmerken zijn:
a)  Technologie die een verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, speelt een hoofdrol binnen de samenleving.
b) Technologie wordt toegepast in een streven naar rationalisatie en efficiency.
c) Grote kans dat function creep optreedt: het bedoelde gebruik van gegevens verschuift naar een nieuwe toepassing.
d) Er is in hoge mate sprake van ‘sociale sorting’: het analyseren en categoriseren van doel- en risicogroepen om daarvoor specifieke strategieën te ontwerpen.

Surveillance society:
Een samenleving waarin het dagelijks leven 24 uur per dag doordrenkt is met doelgericht, systematisch, routinematig, vaak onopvallend toezicht. Dit toezicht is tot stand gekomen door diverse maatschappelijke ontwikkelingen die inbreuken maken op de persoonlijke levenssfeer van de burgers.

PETs:
Deze afkorting staat voor Privacy Enhancing Technologies. Daarmee wordt een coherent systeem van ICT-maatregelen bedoeld, die de privacy beschermen door het verwijderen of verminderen van persoonsgegevens of het voorkomen van onnodige/onwenselijke verwerkingen van persoonsgegevens.

Voetnoten

1
Corien Prins, Over privacy en dingen die voorbijgaan, NJB Afl. 2008, 03 Pg. 145.
2
Mr. J. Kohnstamm en dr. L. Dubbeld, Glazen samenleving in zicht, NJB 2007, 37 Pg. 2369-2375.