Oud-rechter vervolgd om schending ambtsgeheim

De vice-president van het Gerechtshof Leeuwarden heeft op 4 mei 2008 schriftelijk beklag gedaan bij het Gerechtshof Arnhem over de beslissing van de Officier van Justitie om geen strafvervolging in te stellen tegen oud-rechter Wicher W. De vice-president had aangifte gedaan tegen de oud-rechter, omdat deze in de periode van 29 juni 2007 tot 14 januari 2008 zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden (Art. 7 lid 3 Wet ro). Hij zou zaken naar buiten hebben gebracht die in de raadkamer besproken zijn en - later - ook een journalist van het tijdschrift Nieuwe Revu van informatie hebben voorzien.

De Officier van Justitie wilde de oud-rechter niet vervolgen, omdat hij de juridische feiten anders beoordeelde en een vervolging niet opportuun vond. Die opvatting deelde het gerechtshof Arnhem echter niet. Het citeerde een brief die de oud-rechter aan een advocaat zou hebben geschreven. De in die brief opgenomen bewoordingen Van meet af aan werd ik ‘geplaagd’ door twijfels, En tijdens de beraadslagingen werd de twijfel die ik had gaandeweg tot zodanige proporties teruggebracht dat ik overstag ging en Als ik dit alles destijds had geweten, waren mijn twijfels dusdanig toegenomen dat ik geen gebruik had willen maken van de belastende verklaringen van getuige 1 en was er geen ‘unanimiteit’ tot stand gekomen, geven echter zodanig inzicht in de gang van zaken in de raadkamer dat een rechter die uitlatingen zeer wel als schending van de geheimhoudingsplicht, zoals neergelegd in artikel 7, derde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, zou kunnen aanmerken.(1) Het Arnhemse hof kwam dan ook tot de conclusie dat een sepot het algemeen belang in dit geval niet diende en verlangde dan ook van de Officier van Justitie dat hij de oud-rechter zou vervolgen wegens schending van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat een Nederlandse rechter wegens schending van het ambtsgeheim zal worden vervolgd.

Voetnoten

1
Gerechtshof Arnhem 21 november 2008, LJN BG5061.