Vertrouwelijk is ook geheim

Het woord ‘vertrouwelijk’ op een raadsstuk betekent hetzelfde als ‘geheim’, want de strekking van beide begrippen is dat informatie niet aan derden ter beschikking mag worden gesteld.

De aanleiding

Een lid van de gemeenteraad van Tilburg, tevens lid van het Raadspresidium in die gemeente, heeft een passage van het verslag van het lokaal driehoeksoverleg/concernstaf (voorzien van het opschrift ‘vertrouwelijk’) d.d. 27 november 2006 aan plaatselijke media doorgestuurd. Ook passages uit andere als vertrouwelijk aangeduide documenten zijn verspreid en/of op een internetsite gepubliceerd.

De rechtsvraag

Is vertrouwelijk hetzelfde als geheim?

Het antwoord

De begrippen ‘vertrouwelijk’ en ‘geheim’ zijn volgens het Gerechtshof ’s Hertogenbosch substitueerbaar. De strekking van beide begrippen is dat informatie waarover beschikt wordt niet aan derden ter beschikking wordt gesteld noch anderszins aan de openbaarheid prijsgegeven wordt. Het arrest van het hof Amsterdam in de zaak van 6 augustus 2003, LJN AI0892, is dienaangaande duidelijk en de Hoge Raad heeft geen aanleiding gezien dit arrest te casseren (uitspraak van 2 november 2004, niet gepubliceerd, griffienummer 00032/04).(1) Dat in het boekje ‘Raadsleden info 2006’ - dat de raadsleden van de gemeenteraad van Tilburg bij hun aantreden van de gemeente kregen aangeboden - expliciet staat dat er een onderscheid is tussen ‘geheim’ en ‘vertrouwelijk’ doet daaraan voor het Hof niets af, want de gemeente heeft blijkens de verklaring van de ter terechtzitting in hoger beroep gehoorde getuige geen bemoeienis gehad met de inhoud daarvan.

Voetnoten

1
Gerechtshof ’s Hertogenbosch 2 april 2007 Gst. 2008, 74 m.nt. S.A.J. Munneke.