Bootvignet maakt eigenaar vindbaar

De eigenaar van een fout afgemeerde speedboot is bij de gemeente bekend als deze boot een vignet heeft. Voor de bekendmaking van een bestuursdwangbesluit kan dan niet volstaan worden met het bevestigen van dit besluit aan de boot, maar had het besluit aan de eigenaar verzonden moeten worden.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 12 november 2008 uitspraak gedaan in een geschil tussen de eigenaar van een speedboot en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam.(1) Het College had op 12 juli 2006 onder aanzegging van bestuursdwang appellant gelast zijn boot te verplaatsen. Dit deed het college door het besluit aan de verkeerd afgemeerde boot te bevestigen. Vijf maanden later diende de eigenaar van de speedboot een bezwaarschrift in dat, wegens het verstrijken van de bezwaarschrifttermijn, niet-ontvankelijk is verklaard. De rechtsvraag die de Afdeling moest beantwoorden, is of het besluit wel op de juiste wijze bekend is gemaakt.

Bekendmaking

Ingevolge artikel 3:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht worden besluiten die zich richten tot een of meer belanghebbenden – in dit geval de eigenaar van een speedboot – bekendgemaakt door toezending of uitreiking. Als
het onmogelijk is een besluit op één van deze manieren bekend te maken, dan bepaalt het tweede lid dat de bekendmaking in dergelijke gevallen dient te geschieden op een andere geschikte wijze. Uiteraard moet een belanghebbende weet hebben van een besluit, voordat hij daartegen rechtsbescherming kan zoeken. Daarom bepaalt artikel 6:8 Awb dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift ingaat na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Hiermee is ook het belang van de rechtsvraag geduid, want als het besluit tot toezegging van bestuursdwang niet op de juiste manier bekend is gemaakt, is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift nog niet gaan lopen en had het bezwaarschrift van appellant dus ook niet niet-ontvankelijk verklaard mogen worden.

De uitspraak

Appellant beroept zich er bij de ABRvS met succes op dat het besluit niet op de juiste wijze bekend is gemaakt. Aan de achterzijde van de speedboot was een Vignet als bedoeld in artikel 2.5.1 lid 1 van de Verordening op de haven en het binnenwater 2006 aangebracht, zodat het College de identiteit en de adresgegevens van de eigenaar van de boot had kunnen nazoeken. Dit vignet was, blijkens een aan het besluit van 12 juli 2006 aangebrachte foto, ook vanaf het water zichtbaar. Voorts zijn in het verslag van het wegslepen van de boot op 3 augustus 2006 het vignetnummer en het adres van de eigenaar van de boot wel opgenomen. Het besluit had dan ook per post aan appellant toegezonden moeten worden.

Voetnoten

1
ABRvS 12 november 2008 LJN BG4058 (Speedboot Amsterdam).