Weer tijdwinst voor Jaap.nl

Acht dagen nadat het gerechtshof in Amsterdam uitspraak had gedaan in het hoger beroep in kort-geding tussen de Stichting Baas in Eigen Huis en Jaap.nl, heeft de stichting de huizenvergelijkingssite opnieuw een dagvaarding gestuurd. Op 24 januari j.l. werd zij echter opnieuw door de rechter niet-ontvankelijk verklaard.

(1)

De website Jaap.nl wordt geëxploiteerd door Plazacasa BV. De website (actief sinds 2002) publiceert sinds 5 maart 2007 volledige beschrijvingen en foto’s van in Nederland te koop staande woningen, welke zij ondermeer kopieert van websites van makelaars. De Stichting Baas in Eigen Huis meent dat hierdoor inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van de makelaars en vordert voor de voorzieningenrechter te Alkmaar dat Plazacasa BV wordt verboden om zonder toestemming van de makelaar gegevens van zijn website te kopiëren en op haar eigen website te tonen.

Overeenkomsten en verschillen

Een overeenkomst tussen de eerste ronde procedures in kort geding en deze nieuwe ronde, is dat de stichting in beide gevallen (resp. 9 juli en 14 december 2007) een brief heeft gestuurd naar alle Nederlandse makelaars met het verzoek de bijlage (de ‘steunbetuiging’) ondertekend per fax terug te sturen. De teksten van beide steunverklaringen verschillen. In juli luidde deze: Ja, ik steun het kort geding van Stichting Baas in Eigen Huis tegen Jaap.nl, terwijl de tekst die in december werd rondgestuurd ruimer is. Ja, ik steun de activiteiten van Stichting Baas in Eigen Huis inzake de bescherming van onze auteursrechten.

Een ander verschil in deze tweede ronde is te vinden in de doelstelling van de stichting. De stichting stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk behartigen van de materiële en immateriële belangen van makelaars en makelaarskantoren terzake van de uitoefening en handhaving van hun intellectuele eigendomsrechten. En daarmee stoot de stichting zich voor de tweede maal aan dezelfde steen.

Dezelfde steen

De voorzieningenrechter in Alkmaar heeft de stichting in haar vordering tegen de exploitant van Jaap.nl niet-ontvankelijk verklaard. De gewijzigde statuten en de extra steunverklaringen hebben haar niet gebaat. Waarom niet? De stichting heeft gebruik willen maken van de collectieve actie van artikel 3:305 lid 1 BW. Dit artikel stelt de voorwaarden dat de stichting: 1) volledige rechtsbevoegdheid moet hebben; 2) Een rechtsvordering instelt die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen; en 3) De te beschermen belangen ingevolge haar statuten behartigt. Aan die laatste twee voorwaarden werd volgens de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.10 ook nu niet voldaan, omdat de stichting nog altijd onvoldoende onderscheid maakt tussen voor- en tegenstanders van de handelwijze van Plazacasa.

De voorzieningenrechter baseert zijn oordeel op een aantal feiten. Ten eerste blijkt uit de statuten van de stichting noch dat zij uitsluitend de belangen behartigt van die makelaars(kantoren) die schriftelijk hun steun hebben betuigd of zullen betuigen aan de stichting, noch dat zij opkomt voor de belangen van de makelaars(kantoren) die te kennen hebben gegeven bezwaar te hebben tegen het ongevraagd integraal kopiëren van hun objectgegevens op websites van derden. En ten tweede kan uit de tekst van de steunverklaringen en de bijbehorende brief d.d. 14 december 2007, niet concreet worden afgeleid dat ondertekening van de betuiging steun aan de stichting voor dit kort geding betekent. Daar komt nog eens bij dat van alle makelaars die een steunverklaring ondertekend hebben, er tenminste 60 zijn die ook jegens Plazacasa te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen publicatie van de objectgegevens van de bij hen te koop staande woningen op de website

. De rechter concludeert in overweging 4.8 op dit punt daarom dan ook: Steun aan de een betekent kennelijk niet automatisch bezwaar tegen de handelwijze van de ander.

Wordt vervolgd

De Stichting Baas in Eigen Huis is in cassatie gegaan tegen het arrest in kort geding van het gerechtshof Amsterdam. Ik acht het niet waarschijnlijk dat de stichting tegen dit vonnis in hoger beroep zal gaan, want dat zou betekenen dat er drie rechtsgangen tegelijkertijd gaan lopen. Er loopt immers ook al een bodemprocedure tussen de stichting en de exploitant van de huizenvergelijkingssite. Over die bodemprocedure schreef advocaat Thomas van Essen van SOLV-advocaten op de weblog van zijn kantoor nog iets interessants. Jaap.nl schijnt in de bodemprocedure gevraagd te hebben om te mogen inzien wie de rechtsgang van de huizenverkopers telkens betaalt. Sommigen menen dat de NVM hier achter zou zitten. Wordt vervolgd.

Voetnoten

1
Vz. Rb. Alkmaar, 24 januari 2008, LJN BC2614. (Jaap.nl III)