Het bezwaarschrift gedefinieerd

Als een bestuursorgaan niet tijdig op uw aanvraag beslist, kunt u hiertegen bezwaar maken (Art. 6:2, aanhef en onder b, Awb). Wat wordt daaronder verstaan? “Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen,” zo luidt artikel 1:5 Awb. Zijn aan een dergelijk verzoek ook stilistische regels verbonden?

Het lijkt misschien een vreemde vraag, maar op 25 oktober 2006 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hem wel moeten beantwoorden.(1) In rechtsoverweging 2.4 overwoog de Afdeling toen: Indien na een verzoek een besluit te nemen niet tijdig een besluit wordt genomen en verzoeker vervolgens bij brief te kennen geeft dat hij het hiermee niet eens is, dient deze brief in beginsel te worden aangemerkt als een bezwaarschrift, ongeacht of dit uitdrukkelijk in de brief is vermeld. Dit is slechts anders, indien uit die brief blijkt dat verzoeker uitdrukkelijk iets anders heeft beoogd.

Uw bezwaarschrift tegen het niet tijdig beslissen hoeft dus niet aan allerlei stilistische vormvereisten te voldoen, als maar duidelijk is dat u het niet met de gang van zaken eens bent. Dat brengt u niet tot uitdrukking door een “herhaald verzoek” en/of een “sommatie” te sturen, want die woorden duiden erop dat u geen bezwaar hebt willen maken, doch slechts een herinnering stuurt. Wat dat betreft is het misschien maar beter om de dingen bij hun naam te noemen. Stuurt u een bezwaarschrift? Ga dan ook in bezwaar, maak bezwaar en noem uw brief ook gewoon een bezwaarschrift.

Voetnoten

1
ABRvS 25 oktober 2006 AB 2007, 28 m.nt. L.J.A. Damen. (Sommatie geen bezwaarschrift)