Onjuiste rechtsmiddelenvoorlichting leidt tot verschoonbaarheid

Een bestuursorgaan dat onjuiste rechtsmiddelenvoorlichting verschaft in een onverplichte publicatie van een beschikking in een huis-aan-huisblad, moet de daardoor veroorzaakte termijnoverschrijding van bezwaarschriften verschonen.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft bij besluit van 15 maart 2005 ingestemd met de conclusies van het verslag met betrekking tot het saneringsplan, het saneringsresultaat en de nazorg en monitoring van de bodemverontreiniging op een locatie in die gemeente. Dit besluit is niet alleen conform artikel 3:41 lid 1 Awb bekendgemaakt aan de aanvrager van het besluit, maar ook, voor wat betreft de zakelijke inhoud, onverplicht gepubliceerd in een huis-aan-huisblad. Deze laatste publicatie is geen bekendmaking in de zin van artikel 3:42 van de Awb. Hoewel de termijn voor het indienen van bezwaarschriften op 25 april 2005 zou eindigen, stond in deze publicatie in het huis-aan-huisblad dat er tot 6 mei 2005 bezwaarschriften konden worden ingediend.

Appellant heeft zijn bezwaarschrift op 27 april 2005 gedateerd en blijkens het poststempel is het stuk op 1 mei 2005 verzonden. Dient appellant nu niet-ontvankelijk verklaard te worden in zijn vordering (hij heeft zijn bezwaarschrift immers te laat ingediend), of is deze termijnoverschrijding verschoonbaar met een beroep op artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde vandaag het laatste.

Art. 6:11 Awb brengt met zich mee dat ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege blijft indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Dienaangaande overweegt de Afdeling in rechtsoverweging 2.1.4: Indien een bestuursorgaan onjuiste rechtsmiddelenvoorlichting verschaft, heeft als uitgangspunt te gelden, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 5 februari 2003, no.200202173/1, dat een daardoor veroorzaakte termijnoverschrijding verschoonbaar is, behoudens een kennelijke misslag. Dit beginsel lijdt geen uitzondering indien, zoals in dit geval, het besluit onverplicht is gepubliceerd in een huis-aan-huisblad. Rechtzoekenden mogen hierbij afgaan op de door het bestuursorgaan verstrekte informatie.(1) Het College van B&W;van Rotterdam had het bezwaar van appellant dan ook ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

Voetnoten

1
ABRvS 22 augustus 2007, LJN BB2146.