Wob-verzoek, brieven en ambtenaren

Een bestuursorgaan hoeft geen gehoor te geven aan een verzoek om brieven en e-mails die persoonlijke omstandigheden en soms emotionele uitlatingen bevatten openbaar te maken. Brieven van het bestuursorgaan met algemene en zakelijke uiteenzettingen, dienen echter wel openbaar gemaakt te worden.

Een appellant heeft op 3 juni 2007 bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de begrafenis van Mevrouw F.S. Rost van Tonningen-Heubel op 31 maart 2007 en op de treurmars, gehouden op 2 juni 2007. Dit verzoek is gedeeltelijk afgewezen. Het college heeft een aantal documenten in geanonimiseerde vorm aan appellant verstrekt en een aantal documenten niet verstrekt. Na de bezwaarschriftprocedure en het beroep bij de rechtbank, deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 12 augustus 2009 uitspraak in het hoger beroep.(1) Daarbij kwamen een aantal rechtsvragen aan de orde, waarvan er hier twee verkort worden behandeld.

Correspondentie met burgers

Mag het College weigeren de correspondentie die tussen haar en burgers van de gemeente Rheden naar aanleiding van de begrafenis van de overledene en de treurmars heeft plaatsgevonden, openbaar te maken met een beroep op het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de afzenders van de brieven? Na kennisgenomen te hebben van de bewuste correspondentie - vgl. art. 8:29 lid 5 Awb - is de Afdeling van mening dat openbaarmaking van de brieven en e-mails - die persoonlijke omstandigheden en soms emotionele uitlatingen bevatten - de persoonlijke levenssfeer van de indieners zou raken en dat de geanonimiseerde openbaarmaking in redelijkheid geweigerd kon worden. Dit geldt evenzeer voor een categorie schriftelijke reacties van het College op de brieven en e-mailberichten van burgers. Gezien de inhoud van deze documenten en gelet op het gevoelige karakter van de bestuurlijke aangelegenheid waarom het hier gaat, heeft het college zich bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in dit geval zwaarder weegt dan het openbaarheidsbelang.(2) Schriftelijke reacties op brieven van burgers waarin niet wordt ingegaan op individuele argumenten, maar die een algemene en zakelijke uiteenzetting geven die grotendeels juridisch van aard is had het College van Burgemeester en Wethouders van Rheden volgens de Afdeling nochtans wél geanonimiseerd moeten verstrekken.

Namen van ambtenaren

Mag het bestuursorgaan de namen en telefoonnummers van ambtenaren anonimiseren in documenten die zij na een wob-verzoek verstrekt?
De Afdeling roept in rechtsoverweging 2.7.2 in herinnering dat waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte ruimte een beroep kan worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. De namen van communicatiemedewerkers van de gemeente en van de politie, die zichzelf reeds uit hoofde van hun functie in de openbaarheid presenteren, hoeven niet geanonimiseerd te worden, omdat de openbaarmaking van deze namen geen onevenredige inbreuk vormt op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (Art. 10 lid 2 sub e Wob) van deze ambtenaren.

Voetnoten

1
ABRvS 12 augustus 2009, LJN BJ5104.
2
Ro. 2.5.3.