Leesvorm mag wijzigen, informatie niet

Soms mag informatie die met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur wordt opgevraagd in een andere leesvorm worden verstrekt dan waarom verzocht is. Informatie niet verstrekken met een beroep op de grote inspanning die met het verzamelen ervan gepaard zou gaan, mag echter niet.

Op 15 april 2007 ontving de korpschef van de politieregio Hollands Midden een e-mail van een journalist met het verzoek hem ten behoeve van een publicatie geanonimiseerde kopieën van alle verleende en geweigerde vuurwapenverloven te sturen die in 2006 door verweerder krachtens artikel 28 van de Wet wapens en munitie waren behandeld. De journalist wilde per aanvraag niet alleen weten of deze was verleend of geweigerd, maar ook informatie over de woonplaats, het geboortejaar, het aantal wapens en het soort/type wapen waarvoor een verlof was aangevraagd. Op 25 juli 2007 heeft de korpschef de aanvrager een Excel-bestand geë-maild met daarin een deel van de verlangde gegevens. De gevraagde geanonimiseerde kopieën van de verlofbeschikkingen kreeg de journalist echter niet.

Op grond van artikel 7, tweede lid aanhef en onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verstrekt een bestuursorgaan de gevraagde informatie in de door de verzoeker verzochte vorm, tenzij het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Om aan het verzoek van de journalist te voldoen had de korpschef iedere verlofhouder afzonderlijk elektronisch in het systeem Verona - het landelijk vergunningen modulesysteem - moeten opzoeken en afdrukken. Daarna zouden de circa 4.500 beschikkingen handmatig geanonimiseerd moeten worden, gekopieerd, nogmaals geanonimiseerd en wederom gekopieerd; een karwei dat naar schatting van de korpschef 375 arbeidsuren in beslag zou hebben genomen.

De journalist stelde hier tegenover dat de keuze van de korpschef om informatie te verstrekken in de vorm van de eerdergenoemde excel-lijst tot gevolg heeft dat bepaalde voor hem essentiële informatie niet is verstrekt. Volgens het bestuursorgaan konden deze gegevens (waaronder de datum van afgifte, de betrokken vereniging of schutterij en het wapennummer en kaliber) ook niet uit het systeem worden gehaald zonder onevenredige inspanning. Heeft de journalist er toch recht op de informatie te ontvangen in de vorm die hij heeft gevraagd?

Op 16 september 2008 oordeelde de rechtbank ‘s-Gravenhage dat van de korpschef niet redelijkerwijs gevergd kon worden de gevraagde informatie aan te leveren. Nu het verzoek ongeveer 4500 afschriften betreft, heeft verweerder zich op het standpunt mogen stellen dat, in aanmerking genomen de daarvoor benodigde tijdsbesteding, de verstrekking van de informatie in de door eiser gewenste vorm redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. De vraag of het daarbij gaat om een exacte tijdsbesteding per verlof van vijf minuten, zoals verweerder inschat, of iets meer dan twee minuten, zoals de politieregio Zeeland aan eiser heeft meegedeeld, acht de rechtbank niet van doorslaggevend belang, nu het hier in ieder geval gaat om een aanzienlijke tijdsbesteding. Als het in een bepaalde leesvorm aanleveren van informatie die in het kader van de Wob is opgevraagd een aanzienlijke tijdsbesteding vergt, mag het bestuursorgaan dus een andere leesvorm kiezen. De noodzaak van een aanzienlijke tijdsbesteding kan echter geen grond zijn om bepaalde informatie in het geheel niet te verstrekken. Verweerder heeft in het bestreden besluit niet gemotiveerd op grond van welke in de Wob genoemde uitzonderingsgrond of beperking deze gegevens zijn geweigerd. Een beroep op de onevenredige werklast levert geen beperking of uitzonderingsgrond op als bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Wanneer het verstrekken van informatie in de gevraagde vorm een onevenredige werklast oplevert, brengt artikel 7, tweede lid, van de Wob mee dat de informatie in een andere vorm kan worden verstrekt, maar niet dat verstrekking van de gevraagde informatie achterwege kan worden gelaten.(1)

Voetnoten

1
Rb. ’s-Gravenhage 16 september 2008, LJN: BG2028.