X-POL valt ook onder Wob

Het bedrijfsprocessensysteem van de politie Fryslân, een register in de zin van de Wet politieregisters, valt ook onder de Wet openbaarheid van bestuur. Het regime van de Wet politieregisters is van toepassing op persoonsgegevens, terwijl de werkingssfeer van de Wob documenten omvat die persoonsgegevens kunnen bevatten.

Tevergeefs heeft appellant op 12 mei 2005 bij de korpsbeheerder van de politie Fryslân met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur geprobeerd afschriften te krijgen die betrekking hebben op racistische posters die op of omstreeks 15 april 2005 zijn aangetroffen in Leeuwarden. Het ging appellant met zijn verzoek nadrukkelijk om een kopie van de poster, de aangifte van de gemeente bij de politie over de poster, de correspondentie hierover en alle documenten die daarop betrekking hebben. De korpschef wilde hem de gevraagde informatie echter niet verstrekken, omdat deze was opgenomen in twee in het bedrijfsprocessensysteem van de politie Fryslân (X-POL) opgenomen documenten. Volgens de korpschef viel dit register uitsluitend onder het regime van de Wet politieregisters, zodat derden niet met succes een verzoek tot inzage zouden kunnen indienen.

In de uitspraak in hoger beroep van 29 september 2006 volgde de Afdeling Bestuursrechtspraak dit verweer van de korpschef echter niet.(1) Uit de wetsgeschiedenis van de Wet politieregisters leidt de Afdeling af dat het regime van die wet uitsluitend van toepassing is op persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, van de Wet bescherming persoonsgegevens. De Wet openbaarheid van bestuur ziet daarentegen niet op persoonsgegevens, maar op documenten waarin persoonsgegevens kunnen zijn vervat. In dit stelsel brengt de omstandigheid dat een document persoonsgegevens bevat niet met zich dat het document als zodanig onder de werking van de Wpolr valt, ook voor zover dit document andere dan persoonsgegevens in voormelde zin bevat. Zolang dergelijke documenten niet uitsluitend of grotendeels persoonsgegevens bevatten in de zin van de Wet politieregisters, gelezen in samenhang met de Wet bescherming persoonsgegevens, staat de wet er niet aan in de weg dat een document met een Wob-verzoek wordt opgevraagd door een journalist of andere belangstellende.

Voetnoten

1
ABRvS 29 november 2006, LJN AZ3237.