Politieoptreden valt onder de Wob

Een wob-verzoek kan ook worden ingediend om inzicht te verkrijgen in politieoptreden. Dat heeft de rechtbank ’s Gravenhage op 16 september 2008 bevestigd.

Een journalist had de korpsbeheerder van de politieregio Hollands Midden op 15 april 2006 met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om verstrekking van afschriften van alle documenten die betrekking hebben op de inval, de huiszoeking en arrestaties in het voormalige pand van de sociale werkplaats aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn in november 2005. In dit blog-bericht wil ik enkele vragen waarop de rechtbank antwoord heeft gegeven kort nalopen.

Is er sprake van een bestuurlijke aangelegenheid?
Ja, want het begrip bestuurlijke aangelegenheid moet ruim worden uitgelegd en omvat ingevolge de Wob ook de uitvoering van bestuurlijk beleid: in het onderhavige geval het opsporings- en vervolgingsbeleid.

De inval, de huiszoeking en de arrestaties waren gelast door het Openbaar Ministerie. Mag de korpschef dan nog wel besluiten informatie te verstrekken?
Dat het politieoptreden door de officier van justitie was gelast deed volgens de rechtbank niet ter zake, want voor het stelsel en de strekking van de Wob is slechts van belang of de verzochte documenten al dan niet bij het aangezochte bestuursorgaan berusten. Het feit dat de verzochte documenten handelen over politieoptreden onder verantwoordelijkheid van het OM en dat het OM bij gevolg óók beschikt over deze documenten, maakt dan ook niet dat verweerder niet meer bevoegd is om te beslissen op een verzoek om deze documenten in het kader van de Wob, zij het dat overleg met het OM wenselijk kan zijn.(1)

De opgevraagde documenten waren vastgesteld in het bedrijfsprocessensysteem (BPS). Dat is een register in de zin van de Wet politieregisters. Is de Wet openbaarheid van bestuur daar dan nog wel op van toepassing?
De rechtbank oordeelde met betrekking tot deze vraag als volgt. Het verstrekkingenregime van de Wet politieregisters is uitsluitend van toepassing op persoonsgegevens en – anders dan de Wob – niet op de documenten waarin ze zijn vervat. (...) De omstandigheid dat een document persoonsgegevens bevat brengt niet met zich dat het gehele document als zodanig onder de werking van de Wet politieregisters valt, ook voor zover dit document andere dan persoonsgegevens in voormelde zin bevat. Nu de niet aan eiser verstrekte documenten waar de rechtbank kennis van heeft genomen naast persoonsgegevens ook gegevens bevatten van feitelijke aard die niet zonder meer tot bepaalde personen zijn te herleiden, heeft verweerder ten onrechte gesteld dat de Wob niet van toepassing is op deze documenten.

Voetnoten

1
Rb ’s-Gravenhage 16 september 2008, LJN: BG2031.