PLOP is geen belanghebbende

De in Assen gevestigde vereniging Politiek Lokaal Onafhankelijke Partij (afgekort: PLOP) is een politieke partij. Een politieke partij kan geen belanghebbende zijn als bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet opkomen tegen een door het college van burgemeester en wethouders van Assen verleende sloopvergunning.

De vereniging Politiek Lokaal Onafhankelijke Partij heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen gevraagd een voorlopige voorziening (Art. 8:81 Awb) te treffen tegen de mogelijke sloop van twee panden in Assen. Omdat de vereniging geen rechtstreeks bij het besluit betrokken belang heeft (Art. 1:2 lid 1 Awb), wil zij opkomen voor een algemeen belang dat zij krachtens haar doelstellingen en blijkens haar feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigt (Art. 1:2 lid 3 Awb).

Doelstelling van PLOP

“Met nadrukkelijke inachtneming van het bepaalde in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet stelt de vereniging zich ten doel op te komen voor de belangen van de gemeente Assen en haar ingezetenen.”

De bovenstaande doelstelling van de vereniging Politiek Lokaal Onafhankelijke Partij, tracht de vereniging te bereiken door:
a. deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Assen;
b. het beleggen van voorlichtings- en contactbijeenkomsten voor de ingezetenen der gemeente Assen;
c. alle wettelijke middelen die tot dat doel kunnen leiden, waaronder het lidmaatschap van organisaties als de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen.

De ontvankelijkheid

De voorzieningenrechter leidde in zijn uitspraak op 19 oktober 2009 uit de bovenstaande doelstellingen af, dat de vereniging aangemerkt moet worden als een politieke partij.(1) Politieke partijen behartigen weliswaar het algemeen belang, maar doen dit niet in het bijzonder. Het verzoek van PLOP werd dan ook afgewezen, omdat haar bezwaarschrift tegen de verleende sloopvergunning hoogst waarschijnlijk niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

Voetnoten

1
Vz. Rb. Assen 19 oktober 2009 LJN BK0689.