Gemeenteraad geen belanghebbende bij ontheffing stortverbod

De gemeenteraad is geen belanghebbende met betrekking tot het besluit tot het verlenen van een ontheffing van het stortverbod voor categorieën van afvalstoffen door Gedeputeerde Staten aan een derde. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 februari 2009.

Een bedrijf heeft ingevolge artikel 8.1 Wet Milieubeheer een milieuvergunning aangevraagd bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (Art. 8.2 lid 2 Wet Milieubeheer jo. Bijlage I categorie 28 behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer) voor een afvalverwerkingsinrichting te Zenderen (gemeente Borne). Er zijn bepaalde soorten afvalstoffen die niet gestort mogen worden (Art. 1 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen) — zoals batterijen, oliefilters en verpakkingen van chemicaliën — al kan daar in de voorwaarden bij de milieuvergunning in bijzondere omstandigheden wel tijdelijk een uitzondering op worden gemaakt (Art. 4 lid 1 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen), zoals hier gebeurd is; het besluit tot het verlenen van ontheffingen van het stortverbod. Men zou zich de vraag kunnen stellen of de gemeenteraad van Borne in zo’n geval belanghebbende is in de zin van artikel 1:2 lid 2 Awb.

Artikel 1:2 lid 2 Awb: toevertrouwd belang

Een belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Een bestuursorgaan heeft echter geen eigen belang; zij dient op te komen voor het algemeen belang. Daarom worden voor bestuursorganen de hun toevertrouwde belangen als hun belangen beschouwd (Art. 1:2 lid 2 Awb). Of er sprake is van een aan het bestuursorgaan toevertrouwd belang, moet beoordeeld worden aan de hand van de taken die aan het bestuursorgaan in kwestie zijn opgedragen. Daarvoor is in de eerste plaats de wetgeving bepalend, waaruit voor sommige bestuursorganen ruime en voor andere bestuursorganen beperkte taakpakketten afleidbaar zijn.(1)

Geen toevertrouwd belang

De gemeenteraad is geen belanghebbende bij het besluit tot het verlenen van ontheffingen van het stortverbod voor categorieën van afvalstoffen, omdat bij dit besluit geen belangen zijn betrokken die ingevolge de Wet milieubeheer aan de gemeenteraad zijn toevertrouwd. Dat de raad bevoegd is een milieubeleidsplan op te stellen met het oog op de bescherming van het milieu is onvoldoende om te kunnen spreken van de “hen toevertrouwde belangen” in de zin van het tweede lid van artikel 1:2 van de Awb.(2) Kortom: het rechtstreeks bij het besluit betrokken belang ontbreekt hier.

Voetnoten

1
Tweede Kamer Kamerstuk 1988-1989, 21 221, nr. 3, Pg. 34.
2
ABRvS 11 februari 2009 LJN BH2536 ro. 2.2.2. Ook gepubliceerd in JB 2009, 266.