Foto's bewijzen geen geluidsoverlast

Enkele foto’s kunnen geen tegenbewijs leveren voor de constatering dat, ondanks veelvuldige controles op geluidsoverlast en op de aanwezigheid van bromfietsen, geen overtredingen zijn vastgesteld bij een fietsenwinkel.

Een familie die in de buurt van fietsenwinkel ‘de Bikeshop’ in Roosendaal woont, heeft het college van burgemeester en wethouders van de stad gevraagd om handhavend op te treden tegen de eigenaren van de fietsenwinkel. Door brommers en scooters te laten proefdraaien zou structurele en ernstige geluidsoverlast voor de omgeving bestaan, hetgeen in strijd was met de destijds geldende bepaling 4.1.8 uit de plaatselijke APV.

Art. 4.1.8 APV Roosendaal:
Het verboden zich met een motorvoertuig of een bromfiets zodanig te gedragen dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder ontstaat.

Het college van burgemeester en wethouders weigerde echter handhavend op te treden. Er bestond volgens het college geen grond om handhavend op te treden, omdat ondanks herhaalde controle geen overtredingen zijn geconstateerd door een daartoe bevoegd toezichthoudend ambtenaar. Ook de inspecteurs van de Regionale Milieudienst West-Brabant – die op 28 maart 2008 een onaangekondigde controle hebben verricht bij de fietsenwinkel – hebben geen bromfietsen aangetroffen. Het bezwaarschrift en het beroep bij de rechtbank Breda zijn beiden ongegrond verklaard.

Foto’s vormen onvoldoende tegenbewijs

Op 21 oktober 2009 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in het hoger beroep dat de familie heeft ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Breda. Volgens de familie had het college hun klachten over geluidsoverlast onvoldoende onderzocht. De Afdeling verklaarde hun beroep echter ongegrond en overweegt in rechtsoverweging 2.5: Uit hetgeen [appellant] zelf in deze procedure naar voren heeft gebracht is evenmin aannemelijk geworden dat artikel 4.1.8 van de APV is overtreden. Op de door hem bij brieven van 7 augustus 2009 en 12 augustus 2009 overgelegde foto’s, welke voor een deel dateren van voor het bestreden besluit op bezwaar, zijn weliswaar bromfietsen te zien, maar dit enkele feit is, gelet op de veelvuldige controles vanwege het college, onvoldoende om het standpunt van het college dat artikel 4.1.8 van de APV niet is overtreden, voor onjuist te houden.(1)

Voetnoten

1
ABRvS 21 oktober 2009 LJN BK0815.