File geen excuus voor laatkomen

Wie als gevolg van een file te laat komt voor zijn verplichte Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer, heeft onvoldoende meegewerkt aan de uitvoering van de maatregel en raakt zijn rijbewijs kwijt. Art. 132 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 laat het CBR geen ruimte voor een eigen belangenafweging.

De politie Rotterdam Rijnmond heeft op 8 februari 2009 bij een alcoholcontrole een automobilist, beginnend bestuurder, van de weg gehaald bij wie een ademalcoholgehalte is vastgesteld van 260 µg/l.(1) Zijn rijbewijs is ingevorderd en de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft hem op 13 maart 2009 een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (hierna: LEMA) opgelegd. De grondslag voor dit besluit is te vinden in artikel 10a lid 1 van de ‘Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid’ jo. art. 131 Wegenverkeerswet 1994. De verplichte tweedaagse cursus moet door de cursist zelf worden betaald.

Onvoldoende meewerken

Wie niet of onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van de LEMA loopt het risico dat zijn/haar rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Daarvan is onder meer sprake wanneer een bestuurder onder invloed van alcohol of andere drogerende stoffen op de desbetreffende cursus verschijnt, demonstratief niet aan de cursus deelneemt of zich tijdens de cursus agressief gedraagt (art. 9 Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid).

File is geen excuus

De automobilist uit deze casus kwam op één van de twee cursusdagen te laat en kreeg derhalve geen toegang meer tot de cursus. Hij vertelde dat hij in de file was beland en dat hij naar het CBR in Rijswijk had gebeld, aldus de cursusleider. Fileleed is volgens het CBR echter geen geldige reden voor verhindering. De beginnend bestuurder werd daarom geacht niet de vereiste medewerking aan de LEMA te hebben verleend (Art. 132 Wegenverkeerswet 1994) en zijn rijbewijs werd ongeldig verklaard.

Rijbewijs noodzakelijk

Voor de bestuursrechter heeft de automobilist erop gewezen dat hij zijn rijbewijs hard nodig heeft, vanwege zijn bedrijf. Moet het CBR met deze omstandigheid rekening houden? Het antwoord luidt ontkennend. De omstandigheid dat eiser in een file terechtkwam heeft verweerster terecht niet als een geldige reden van verhindering aangemerkt. Hierbij dient gewicht te worden toegekend aan de omstandigheid dat eiser uitdrukkelijk is gewezen op de consequenties van te laat komen. Bij aangetekende brief van 20 mei 2009, waarbij eiser is opgeroepen voor de LEMA, is hem nadrukkelijk medegedeeld dat zijn rijbewijs ongeldig wordt verklaard indien hij de regels, waaronder het op tijd verschijnen, niet naleeft.(2) Een typisch gevalletje van: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat komt ook omdat artikel 132 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 geen ruimte biedt aan het CBR voor eigen beleid. De wet- en regelgever hebben reeds een volledige belangenafweging gemaakt, waarin de beoordeling van de evenredigheid is begrepen.

Voetnoten

1
µg/l is het aantal microgram alcohol per liter lucht die een mens uitademt.
2
Vz.Rb. Den Haag 17 september 2009 LJN BJ9005.