Bekendmaking kan soms via de media

Kan een regeling ook rechtsgeldig bekend gemaakt worden via de media? Over deze vraag heeft de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad zich onder andere gebogen in een advies, dat door de Hoge Raad integraal is overgenomen in haar uitspraak van 8 november 2005.

In 2001 is in Nederland mond- en klauwzeer, een besmettelijke ziekte voor dieren, uitgebroken. Om verspreiding van de ziekte te voorkomen heeft de Minister op grond van artikel 17 (oud) Gezondheids- en welzijnswet voor dieren onder andere de Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II vastgesteld (hierna: de Tijdelijke regeling). Volgens artikel 5 lid 3 van deze tijdelijke regeling diende mest in gebieden als bedoeld in de bijlage bij de regeling, emissie-arm te worden aangewend. De verdachte was werkzaam op een gebied als bedoeld in de bijlage van deze Regeling en wendde de mest niet emissie-arm aan. De verdachte verweerde zich in cassatie met het argument dat de ministeriële regeling, inhoudende algemeen verbindende voorschriften, niet conform de Bekendmakingswet bekend was gemaakt doch via de media.

Afwijken van de bekendmakingswet

Artikel 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bepaalt dat indien in het belang van de bestrijding van besmettelijke dierziekten naar het oordeel van de minister een onverwijlde voorziening noodzakelijk is, hij kan bepalen dat door hem krachtens dit hoofdstuk vastgestelde regelingen onmiddellijk na hun bekendmaking in werking treden. In dat geval kan hij zodanige regeling, in afwijking van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van de Bekendmakingswet (...), op andere dan de daar genoemde wijze bekend maken. Vanwege het hoge besmettingsgevaar bepaalde artikel 13 van de Tijdelijke regeling dat deze op 30 maart 2001 om 20.30 uur bekendgemaakt zou worden aan de media en onmiddellijk daarna in werking zou treden. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad haalt een eerdere conclusie van ambtsgenoot Wortel aan en memoreert dat de wetgever met artikel 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren een voorziening heeft getroffen die afwijking mogelijk maakt van art. 4 van de Bekendmakingswet en die de rechter ingevolge art. 120 Grondwet zal hebben te respecteren.

De Tijdelijke regeling is conform artikel 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bekendgemaakt en deze bepaling is niet in strijd met art. 89 Grondwet en art. 4 Bekendmakingswet. de Tijdelijke regeling is dus op 30 maart 2001 in werking getreden, zodat de overtreding ervan op 4 april 2001 strafbaar was.(1)

Voetnoten

1
HR 8 november 2005 LJN: AU2716.