Stop Wilders.Nu moet ingeschreven worden

Gisteren, vrijdag 15 januari 2010, deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak naar aanleiding van het beroep dat de Politieke vereniging Stop Wilders.nu (afgekort: PVSWN) bij de Afdeling heeft ingesteld tegen het besluit van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente ‘s-Gravenhage, de aanduiding ‘Stop Wilders Nu’ niet te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen welke op 3 maart 2010 gehouden zullen worden.

Een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid – zoals de PVSWN – en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, is geregistreerd, kan aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden (Art. G 3 Kieswet). Toen de ‘Politieke vereniging Stop Wilders.nu’ de aanduiding ‘Stop Wilders Nu’ bij het centraal stembureau van de gemeente ‘s-Gravenhage wilde laten inschrijven, weigerde het centraal stembureau dit echter te doen. Volgens het stembureau was de aanduiding in strijd met de openbare orde (vgl. art. G 3 lid 4 Kieswet), omdat deze aanduiding door het gebruik van de geslachtsnaam van de heer Wilders – waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven – diens persoonlijke levenssfeer zou aantasten.

Persoon versus gedachtegoed

In het beroep dat de ‘Politieke vereniging Stop Wilders.nu’ bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ingesteld, heeft de politieke partij als beroepsgrond naar voren gebracht dat de aanduiding ‘Stop Wilders.nu’ niet gericht is op de persoon van Geert Wilders,(1) maar op het gedachtegoed dat hij vertegenwoordigt.

Openbare orde

De Afdeling memoreert in haar uitspraak dat de registratie van politieke partijen tot doel heeft de herkenbaarheid van de ingediende lijsten voor de kiezers te vergroten. De registratie is niet bedoeld om de doelstelling of de activiteiten van de politieke groeperingen die om registratie verzoeken te beoordelen. Uitgangspunt bij de beoordeling van een verzoek tot registratie van een aanduiding is dan ook, dat een politieke groepering vrij is in het kiezen van de aanduiding waarmee zij in de politieke strijd haar gedachtegoed wil uitdragen. Een ruime uitleg van de weigeringsgrond strijd met de openbare orde ligt, gelet op deze bedoeling van de wet om een grote vrijheid te waarborgen bij de aanduiding van de naam van een politieke groepering en daarmee de politieke strijd te voeren, niet in de rede. Naar het oordeel van de Afdeling is daarom de enkele omstandigheid dat in een aanduiding van een politieke vereniging de geslachtsnaam van een politicus wordt gebezigd, zonder dat deze daarvoor toestemming aan de vereniging heeft verleend, niet in strijd met de openbare orde.(2) Het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente ‘s-Gravenhage had het verzoek tot registratie van de aanduiding ‘Stop Wilders.Nu’ dan ook ten onrechte afgewezen. Eerder was de Kiesraad al tot eenzelfde oordeel gekomen.

Voetnoten

1
Geert Wilders is oprichter en fractievoorzitter van de Partij Voor de Vrijheid. Deze partij heeft momenteel 9 zetels in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
2
ABRvS 15 januari 2010, LJN BK9420 (Registratie Stop Wilders.nu).