Ruchtbaarheid geven; niet alleen onder Hyves-vrienden

Degene die teksten op zijn Hyves-profiel publiceert die iemands eer of goede naam aantasten, maakt zich niet schuldig aan smaad (Art. 261 Sr), als zijn profielpagina alleen voor zijn Hyves-vrienden toegankelijk is.

Twee broers uit Breda hebben onenigheid. Tenminste één van hen heeft ook een persoonsprofiel op de Nederlandse sociale netwerksite Hyves. Dit profiel is afgeschermd voor publiek en slechts zichtbaar voor 10 à 12 personen (zogenoemde “Hyves-vrienden”). In de periode van 21 februari 2008 tot en met 30 mei 2008 plaatst hij op zijn Hyves-profiel meerdere berichten waarin hij zijn broer uitmaakt voor ‘oplichter’. De tekst gaat soms vergezeld van een foto van zijn broer en/of diens adresgegevens. Is hier sprake van smaad in de zin van artikel 261, eerste lid, van het wetboek van strafrecht?

Ruchtbaarheid geven

De delictsomschrijving van het misdrijf smaad – waaraan voldaan moet zijn om iemand wegens smaad te kunnen veroordelen –, geeft ondermeer als criterium dat er slechts sprake kan zijn van smaad als er ruchtbaarheid gegeven wordt van bepaalde feiten die iemand anders in zijn goede naam aantasten. De rechtsvraag die het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in deze zaak werd voorgelegd is, of er ook sprake is van ‘ruchtbaarheid geven’ als bedoeld in artikel 261 Sr. als iemand teksten publiceert op een Hyves-profiel dat slechts zichtbaar is voor Hyves-vrienden en voor het overige afgeschermd is voor het publiek.

Art. 261 lid 1 Wetboek van Strafrecht:
Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch meent dat de hier gestelde vraag ontkennend moet worden beantwoord. Het hof concludeert dan dat de verdachte de gewraakte berichten niet ter kennis heeft gebracht aan een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden, maar aan een beperkt aantal selecte personen. Hierdoor is niet voldaan aan het bestanddeel ‘met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven’.(1) De verdachte is daarom vrijgesproken van het hem tenlaste gelegde feit.

Naschrift

Al eerder is op dit weblog een bericht geplaatst over het delictsbestanddeel ‘NJ 2008, 430. En dat verklaart waarom de broer uit het bovenstaande arrest is vrijgesproken van het hem ten laste gelegde. Hij heeft weliswaar een tekst gepubliceerd op zijn persoonsprofiel, maar deze profielpagina was alleen leesbaar voor een beperkte groep personen (van wie het merendeel familielid was) en dus niet voor een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden.

Voetnoten

1
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 oktober 2009, LJN BK5777.