Ouders niet verantwoordelijk voor website zoon

Ouders zijn niet aansprakelijk voor het plaatsen van een auteursrechtelijk beschermde foto door hun vijftienjarige zoon.

Een fotograaf heeft in oktober 2008 een zaak gewonnen tegen een 15-jarige jongen die zonder zijn toestemming een door hem gemaakte foto van Johan Cruijff twee maal publiceerde op zijn website: http://www.soccer4u.nl/.(1) De toegewezen claim van de fotograaf – €2.420,- schadevergoeding en €1.647,93 aan kosten – kon echter bij de jongen niet geïncasseerd worden. Daarom spande de fotograaf vervolgens een zaak aan tegen de ouders van de minderjarige jongen. De kantonrechter van de Rechtbank ‘s Hertogenbosch heeft op 3 september 2009 uitspraak gedaan in deze tweede zaak. Zijn ouders aansprakelijk voor wat hun 15-jarige zoon op internet publiceert?

De basis van de vordering

De basis van de vordering van de fotograaf is te vinden in artikel 6:169, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 6:169 lid 2 BW:
Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.

Daarin staat dat ouders aansprakelijk zijn voor fouten van veertien- en vijftienjarigen, tenzij hen niet kan worden verweten dat zij de gedraging van het kind niet hebben belet. Daarmee vestigt het artikellid een schuldaansprakelijkheid. In deze zaak verweet de fotograaf de ouders dat zij niet hadden belet dat hun minderjarige zoon een inbreuk maakte op de auteursrechten van de fotograaf.

Normale vrijheid

Door het vonnis van 2 oktober 2008 stond vast dat de destijds vijftienjarige jongen een fout heeft gemaakt in de zin van artikel 6:169 lid 2 BW, zodat de rechter moest onderzoeken of de ouders verweten kon worden dat zij deze fout niet hebben belet. Met een verwijzing naar de Memorie van Antwoord bij de wet oordeelde de kantonrechter: De ouders zullen in het algemeen niet behoeven aan te tonen dat zij geen schuld hebben aan het niet beletten van een schadeveroorzakende, onrechtmatige daad van hun kind van 15 jaar, als het een vrijheid genoot die normaal kan worden geacht. En daarvan was volgens de rechter in deze zaak sprake.

De rechter wijst er op dat de jongen kennelijk handig is met computers en samen met anderen, een website over voetbal heeft waarop zij berichten en wetenswaardigheden over voetbal plaatsen. Het onderwerp ‘voetbal’ is onschuldig en volstrekt normaal voor een vijftienjarige jongen. De website is niet commercieel. De vader verklaarde desgevraagd tegenover de rechter dat zijn zoon veel meer van computers afweet dan hij en dat hij geen bemoeienis met de site had en heeft. In rechtsoverweging 3.6 concludeerde de kantonrechter dan ook: Er is geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de verklaringen van gedaagden en hun zoon. De kantonrechter is van oordeel dat [B] een vrijheid genoot die, voor iemand van 15 jaar, normaal kan worden geacht en dat [gedaagden] niet zijn tekort geschoten in hetgeen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van hen kon worden gevergd.(2)

Naschrift

Twee onrechtmatig gepubliceerde foto’s van vermoedelijk 200 x 200 pixels komen de minderjarige websitebeheerder duur te staan. Hoewel zijn ouders blijkens de hierboven besproken uitspraak niet aansprakelijk zijn, blijft de vordering van meer dan €4.000,- die de fotograaf op de jongen heeft in stand. Ook ICT-jurist Arnoud Engelfriet heeft een interessant bericht geschreven over deze zaak en de daaraan voorafgaande procedure.

Voetnoten

1
Rb. 's-Hertogenbosch 2 oktober 2008, LJN BF9979.
2
Rb. 's-Hertogenbosch 3 september 2009, LJN BJ7462.