Nooit meer jarig

Als de geboortedag of geboortemaand van iemand onbekend is, dient daarvoor 00 in de gemeentelijke basisadministratie te worden opgenomen. Dit levert maatschappelijke problemen op voor de personen die het betreft, maar vloeit voort uit het ontwerp van het GBA.

Een vluchteling die in Nederland is komen wonen, is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie in zijn woonplaats Zoetermeer. Bij zijn inschrijving is het geboortejaar wel vastgelegd, maar de gegevens omtrent zijn geboortedag en geboortemaand waren onbekend. Daarom is als geboortedatum 19720000 vermeld. Dit levert echter maatschappelijke problemen op voor zijn functioneren in de Nederlandse samenleving.

Op grond van artikel 82 van de Wet GBA kunnen betrokkenen het college van burgemeester en wethouders van hun woonplaats verzoeken de hen betreffende gegevens in de basisadministratie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist dan wel onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. De ex-vluchteling heeft een dergelijk verzoek aangaande zijn geboortedag bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer neergelegd, maar deze hebben dit verzoek om een fictieve geboortedag op te nemen afgewezen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in hoger beroep het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer in het gelijk gesteld. Volgens het hoogste algemene bestuurlijke rechtscollege van Nederland moet uit het logisch ontwerp van het GBA(1) worden afgeleid, dat bij het onbekend zijn van een gegeven van de geboortedatum, de standaardwaarde op de persoonslijst van de desbetreffende persoon (= 00) dient te worden vermeld. Dat wil niet zeggen dat de Afdeling de maatschappelijke problemen van de persoon in kwestie niet ziet. Dat [appellant] in het contact met private en publieke instanties, als gesteld, last ondervindt van de op zijn persoonslijst vermelde geboortedatum is niet onaannemelijk. Zoals de rechtbank echter terecht heeft overwogen, biedt het Logisch ontwerp geen ruimte om van de toegepaste regel af te wijken.(2) Aan de regering dus de schone taak om een oplossing te bedenken.

Voetnoten

1
Vgl. Art. 1 Besluit vaststelling systeembeschrijving GBA jo. Bijlage I.
2
ABRvS 30 september 2009 LJN BJ8906 ro. 2.4.