Zwembad De Luttenberg

Er is sprake van subsidieverlening in een incidenteel geval als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht, wanneer er geen beleid is dat voorziet in subsidiëring van de desbetreffende activiteit en evenmin sprake is van een vaste bestuurspraktijk om activiteiten te subsidiëren.

De gemeenteraad van Raalte heeft bij besluit van 25 april 2000 aan Stichting zwembad “De Luttenberg” een subsidie verleend van 30% van de kosten tot een maximum van f 50 000 (omgerekend € 22 689,01,-) en het overig aangevraagde afgewezen.

Incidenteel geval

Tussen de partijen was niet in geschil dat de aangevraagde subsidie niet op een wettelijk voorschrift berustte (vgl. art. 4:23 lid 1 Awb). Noch de Algemene subsidieverordening Gemeente Raalte, noch de subsidieverordening ‘Sport en Rekreatieve Vrijetijdsbesteding’ voorzag in een grondslag voor de aangevraagde subsidie. In incidentele gevallen kan op grond van artikel 4:23 lid 3 onderdeel d van de Algemene wet bestuursrecht, een subsidie verleend worden zonder dat voldaan is aan de eis van een wettelijke grondslag in het eerste lid. Van een dergelijk incidenteel geval was volgens de Afdeling in dit praktijkgeval sprake. Die situatie doet zich voor, indien er geen beleid is dat voorziet in subsidiëring van de desbetreffende activiteit en evenmin sprake is van een vaste bestuurspraktijk om dat soort activiteiten te subsidiëren. Dat is hier het geval. (...)  De door de raad in het kader van de onderhavige procedure gegeven voorbeelden, zijn eveneens onvoldoende om het bestaan van een vaste bestuurspraktijk aan te nemen. Voor het oordeel dat het verzoek van appellante niet kan worden beschouwd als een verzoek om subsidie in een incidenteel geval, bestaat dan ook geen grond. (1)

Notitie

Anders dan bij de subsidieaanvraag van Kanovereniging onder de Wadden (AB 2003, 147) is volgens de Afdeling in het onderhavige geval geen sprake van een vaste bestuurspraktijk.

Voetnoten

1
ABRvS 17 september 2003, LJN AK4014. Ook gepubliceerd in AB 2004, 195 m.nt. NV (Zwembad De Luttenberg).