Nieuwe voetbalwet start in voetbalseizoen

De start van het voetbalseizoen (eind augustus 2010) is een dringende reden op grond waarvan een wet, die maatregelen bevat ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast, op een eerder tijdstip in werking kan treden dan de datum die het richtsnoer voor inwerkingtreding van formele wetgeving aanwijst.

Volgens het beginsel van Vaste VeranderMomenten (afgekort: VVM) – een richtsnoer voor de inwerkingtreding van wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen – mogen nieuwe wetten alleen in werking treden op 1 januari of 1 juli met een minimale inwerkingtredingstermijn van 2 maanden. Tenzij er sprake is van een dringende overweging op grond waarvan dit onwenselijk is.

Op 29 juni 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (31 467) behandeld. Dit wetsvoorstel voorziet burgemeesters van extra bevoegdheden om onder andere rellen door voetbalhooligans en soms zeer ernstige overlast van jeugdgroepen aan te pakken. In het overleg met de Kamer heeft de Minister van Justitie aangegeven de wet in werking te laten treden bij de eerste in aanmerking komende inwerkingtredingsdatum. Aangezien er nog een circulaire(1) geschreven moest worden om burgemeesters in te lichten over hun nieuwe bevoegdheden, zou de wet naar verwachting van de minister per 1 oktober in werking treden. In een interruptie attendeerde de heer Hermans (VVD) de minister er op dat het voetbalseizoen al eind augustus van start zou gaan, waarop de Minister antwoordde dat dit een goede reden was om de wet eerder in werking te laten treden: Dat is inderdaad een sterk argument om het sneller te doen. Ik hoop dat de termijn die mij gewoonlijk wordt voorgehouden zoals door de gemeenten gewenst, in het belang van de zaak inderdaad bekort kan worden tot het begin van het voetbalseizoen.(2)

Aan het eind van het debat kwam de heer Reuten (SP) terug op het punt van de inwerkingtreding. Volgens mij is het zo dat wetsvoorstellen c.q. wetten tegenwoordig ingevoerd worden per 1 januari of per 1 juli. Bij de Kraakwet gaf de minister al aan dat hij 1 oktober op het oog had. Nu zegt hij opnieuw dat hij 1 oktober op het oog heeft. Hoe spoort dit? De Minister van Justitie – die zoals gezegd zelf aan de wieg van dit richtsnoer heeft gestaan – beantwoordde deze vraag als volgt: Dat is een richtsnoer dat er vooral op gericht is om de administratieve belasting voor particulieren te beperken. We hebben het hier over wetgeving die tot de overheid is gericht, dus dat creëert een andere situatie, nog even afgezien ervan dat een afwijking van deze gestandaardiseerde invoeringsdata op grond van dringende overwegingen mogelijk is. Over de Kraakwet heb ik vorige week van gedachten mogen wisselen in de Tweede Kamer. Daarbij ben ik ook nader ingegaan op de invoeringsdatum die ik aan deze Kamer had toegezegd. Wat dit wetsvoorstel betreft, ontrolde zich even een discussie over de urgentie in verhouding tot de inspanningen die ook bij een redelijke vakantiespreiding moeten worden gedaan om de circulaire voor te bereiden. De relatie met het voetbalseizoen geldt als een dringend argument om dat niet tot 1 januari te laten wachten.(3)

Voor geïnteresseerden: het betreffende wetsvoorstel is op 6 juli 2010 aangenomen. SGP, CDA, VVD, SP, PvdA en de Fractie-Yildirim stemden voor. D66, OSF, Partj voor de Dieren en GroenLinks stemden tegen. De wet(4) trad op 1 september 2010 in werking.(5)

Voetnoten

1
Staatscourant nr. 13482, 31 augustus 2010.
2
EK Handelingen 2009-2010 nr. 34 p. 1492.
3
EK Handelingen 2009-2010 nr. 34 p. 1494.
4
Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Staatsblad 2010, nr. 325).
5
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 28 684, nr. 284.