Snoeien: soms ernstig beschadigen

Het snoeien van bomen is niet altijd niet-vergunningplichtig. In sommige gevallen heeft het ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand tot gevolg, en is wel een kapvergunning vereist.

Op 4 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Opsterland(1) een kapvergunning verleend voor een aantal bomen in Beetsterzwaag. Een inwoner uit de deelgemeente Beetsterzwaag heeft tegen dit besluit, dat zijn grondslag vindt in artikel 4.4.2 lid 1 van de plaatselijke APV, een bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsprocedure gestart.

Art. 4.4.2 lid 1 APV Opsterland 2006:
Het is verboden zonder vergunning van het college houtopstand te vellen of te doen vellen.

De definitie van ‘vellen’ was opgenomen in artikel 4.4.1 van de APV. De rechtsvraag die uiteindelijk aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is voorgelegd, is of onder het vellen van een of meer bomen ook het snoeien van deze bomen valt.

Art. 4.4.1 lid 2 APV Opsterland 2006:
In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Strijd met motiveringsbeginsel

Volgens de Afdeling kan het snoeien van bomen soms een vergunningsplichtige activiteit zijn. Snoeiactiviteiten kunnen immers leiden tot ernstige beschadiging of ontsiering van de houtopstand. Hoewel de stelling van het college dat van ernstige beschadiging of ontsiering eerst sprake is als die van blijvende aard is op zich kan worden gevolgd, brengt dit niet met zich dat het besluit op bezwaar op dat punt juist is. Aangezien de verleende kapvergunning noch het besluit op bezwaar uitsluitsel geeft over dan wel beperkingen stelt aan de aard en omvang van de snoeiactiviteiten heeft de voorzieningenrechter terecht overwogen dat het bestreden besluit op dit punt onvoldoende is gemotiveerd.(2)

Strijd met rechtszekerheidsbeginsel

Volgens de Afdeling was het besluit van het college niet alleen in strijd met het in artikel 3:46 Awb gecodificeerde motiveringsbeginsel, maar ook in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. In de aanvraag van de kapvergunning werd slechts gesproken over selectief dunnen, bomen snoeien en terugzetten. Daarmee wordt volgens de Afdeling onvoldoende duidelijk aangegeven welke werkzaamheden zullen plaatsvinden en op welke specifieke houtopstanden die betrekking hebben.

Voetnoten

1
De gemeente Opsterland ligt in de provincie Friesland, nabij Heerenveen.
2
ABRvS 9 december 2009, LJN BK5854.