PVU heeft volledige rechtsbevoegdheid

Dat een notaris bij de aanduiding van een vereniging in de aanhef van een notariële akte schrijft dat zij “thans nog een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid” is, maakt niet dat deze vereniging na de ondertekening van de akte geen volledige rechtsbevoegdheid heeft.

De Vereniging Partij Vrij Utrecht (PVU) wil meedoen bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 3 maart 2009. Om op het stembiljet goed vindbaar te zijn voor de kiezers, heeft zij aan het centraal stembureau van Utrecht gevraagd de aanduiding, waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wil worden vermeld, in te schrijven in het register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden (Zie art. G 3 lid 1 Kieswet). Het centraal stembureau heeft dit geweigerd, omdat de Vereniging Partij Vrij Utrecht geen volledige rechtsbevoegdheid zou hebben.

Art. G 3 lid 1 Kieswet:
Een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, is geregistreerd, kan aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. Verzoeken, ontvangen na de drieënveertigste dag voor de kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezing buiten behandeling.

Volledige rechtsbevoegdheid

Een politieke partij die haar aanduiding boven de kandidatenlijst wil hebben staan, moet volledige rechtsbevoegdheid bezitten. Dit betekent dat een vereniging alleen om inschrijving kan verzoeken als zij bij notariële akte is opgericht of als, indien zij niet bij notariële akte is opgericht, haar statuten nadien in een notariële akte zijn opgenomen.(1)

In de aanhef van de notariële akte van de PVU, voorafgaand aan de vastlegging van de statuten, heeft de notaris geschreven dat de PVU ten tijde van het vaststellen van de statuten nog een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid was. De Afdeling overweegt: Deze vermelding ziet, zoals de notaris bij brief van 28 december 2009 schriftelijk heeft bevestigd, op de status van de PVU bij het opstellen van de notariële akte tot aan het moment van ondertekening van die akte. Vanaf de ondertekening van de akte heeft de PVU bijgevolg volledige rechtsbevoegdheid, zodat haar verzoek aan het centraal stembureau niet niet-ontvankelijk verklaard had mogen worden.

Voetnoten

1
ABRvS 7 januari 2010, LJN BK8640.