Gevolg van het niet wijzen op bedenktijd

Een consument die niet ingelicht wordt over zijn bedenktijd van zeven werkdagen bij het sluiten van een overeenkomst op afstand, heeft drie maanden om de aangegane overeenkomst te ontbinden.

Een man wilde graag een cursus Makelaardij-Taxateur Onroerende Zaken volgen. Na via internet een informatiebrochure aangevraagd te hebben, heeft hij zich, met het inschrijfformulier dat bij de brochure was gevoegd, op 4 december 2007 per post voor de cursus aangemeld. Hij ontving het cursusmateriaal, waarna de lessen op 7 januari 2008 begonnen. Deze lessen heeft hij echter nooit bijgewoond. Per e-mail heeft hij op 2 februari 2008 te kennen gegeven genoodzaakt te zijn met de opleiding te stoppen en de aan de cursus verbonden kosten ad € 2.304,50 niet te zullen voldoen.

Overeenkomst op afstand

Als bij het sluiten van een overeenkomst, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, is er sprake van een zogenoemde overeenkomst op afstand.(1) Voor dergelijke overeenkomsten heeft de wetgever in afdeling 9A van titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek een bijzondere regeling opgenomen die de positie van de consumenten beoogt te beschermen. Aangezien de overeenkomst in deze casus per post is gesloten, is er sprake van een overeenkomst op afstand. Ook wie een product koopt in een webwinkel wordt door deze afdeling beschermd.

Bedenktijd

Eén van de maatregelen die de wetgever heeft genomen om consumenten te beschermen, is dat de koper in veel gevallen gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht heeft de koop of afstand zonder opgave van redenen te ontbinden (art. 7:46d lid 1 BW). Dit geldt idem dito bij overeenkomsten op afstand tot het verrichten van diensten (art. 7:46i BW) en betreft een recht waarop de verkoper de consument vooraf moet wijzen (art. 7:46c lid 1 sub f BW).

Extra bedenktijd

De aanbieder van de cursus Makelaardij-Taxateur Onroerende Zaken had verzuimd zijn klant te wijzen op de mogelijkheid de overeenkomst binnen zeven dagen na de totstandkoming ervan te ontbinden (art. 7:46d lid 1 jo. art. 7:46i lid 1 en 6 BW). In zulke gevallen heeft de consument volgens het recht geen zeven dagen, maar drie maanden bedenktijd. Omdat de man op 2 februari 2008 – en daarmee binnen een termijn van drie maanden na de dag dat de overeenkomst gesloten is 4 december 2007 – heeft laten weten met de opleiding te willen stoppen, moet een dergelijke mededeling als een beroep op ontbinding worden gezien. In een dergelijk geval is hij overigens wel gehouden het lesmateriaal op eigen kosten te retourneren.(2)

Voetnoten

1
Art. 7:46a BW
2
Ktr. Rb. Zwolle 2 februari 2010, LJN BL1755.