Schade door wfz niet vatbaar voor zuiver schadebesluit

Indien de schade beweerdelijk is veroorzaakt door wettelijke bepalingen als zodanig, is een schadebeslissing van een bestuursorgaan daarover geen zuiver schadebesluit, omdat de schade niet is veroorzaakt binnen de bevoegdheidsuitoefening van een bestuursorgaan.

Een taxichauffeur heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verzocht om de schade te vergoeden die hij stelt te hebben geleden als gevolg van de Wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) en de Wet personenvervoer 2000. Dit verzoek is afgewezen door de staatssecretaris. De taxichauffeur heeft tegen deze afwijzing een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de staatssecretaris was zijn afwijzing van het verzoek geen besluit en kon er daarom geen bezwaar tegen worden ingediend.

Geen buitenwettelijk zuiver schadebesluit

Voor de beantwoording van de vraag of de afwijzing van het verzoek om schadevergoeding een appellabel besluit is, is van belang of voldaan is aan de vereisten van de zogenoemde materiële en processuele connexiteit: de Van Vlodrop-criteria. Als het schade betreft die beweerlijk is ontstaan ten gevolge van de onrechtmatige uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid door het bestuursorgaan, dan is de reactie van het bestuursorgaan op het verzoek van de burger om deze schade te vergoeden, een besluit. In casu is de schade echter niet ontstaan door de bevoegdheidsuitoefening van een bestuursorgaan. De Wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) en de Wet personenvervoer 2000 zijn immers beide wetten in formele zin en de formele wetgever is in artikel 1:1 lid 2 sub a Awb uitgezonderd van het bestuursorgaan-begrip.

De Afdeling oordeelde dan ook: De wetgever is ingevolge artikel 1:1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Awb geen bestuursorgaan. Uit vaste rechtspraak van de Afdeling (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 25 augustus 2004 in zaak nr. 200400060/1) volgt voorts dat, indien de schade beweerdelijk is veroorzaakt door wettelijke bepalingen als zodanig, een schadebeslissing van een bestuursorgaan daarover geen zuiver schadebesluit is, omdat de schade niet is veroorzaakt binnen de bevoegdheidsuitoefening van een bestuursorgaan.(1)

Art. 6:162 BW

Dat de afwijzing van het verzoek van de taxichauffeur om de schade te vergoeden die hij stelt te hebben geleden als gevolg van de wijziging van twee wetten in formele zin geen buitenwettelijk zuiver schadebesluit oplevert, wil niet zeggen dat de taxichauffeur perse met lege handen staat. Het geschil met betrekking tot de gevorderde schadevergoeding kan immers nog voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter op grond van artikel 6:162 BW.

Voetnoten

1
ABRvS 1 april 2009, LJN BH9247.