Zuiver schadebesluit alleen bij onrechtmatigheden

Tegen de rechtmatige uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid kan geen schadevergoeding worden toegekend door middel van een zuiver schadebesluit.

Een burger heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland gevraagd om handhavend op te treden tegen het gebruiken van een zogenoemde paralleltrommel in een asfaltcentrale nabij zijn woning. Het gebruik veroorzaakte stankoverlast en zou in strijd zijn met artikel 8:1 van de Wet milieubeheer. Het bestuursorgaan heeft dit verzoek afgewezen. Dit primaire besluit, genomen op 21 mei 1999, is ongewijzigd tot in hoogste instantie in stand gebleven.

Buitenwettelijk zuiver schadebesluit

Op 27 mei 1999 heeft de burger het college van gedeputeerde staten verzocht om schadevergoeding vanwege de door de paralleltrommel veroorzaakte stankoverlast bij zijn woning. Dit verzoek is op 24 juni 2003 afgewezen. Deze afwijzing is een buitenwettelijk zuiver schadebesluit. Er is immers voldaan aan het materiële connexiteitsvereiste zoals dat door de Afdeling in Van Vlodrop is gegeven. Het betreft in casu een verzoek om de schade te vergoeden die ontstaan zou zijn ten gevolge van de onrechtmatige uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid; te weten de afwijzing van het verzoek tot handhaving over te gaan.

Processuele connexiteit

Er staat alleen beroep open bij de bestuursrechter tegen een buitenwettelijk zuiver schadebesluit, als ook tegen het schadeveroorzakend handelen of nalaten – in casu de afwijzing van het verzoek om handhaving van artikel 8:1 van de Wet milieubeheer – beroep openstond bij de bestuursrechter. De Afdeling omschreef het processuele connexiteitsvereiste in deze zaak als volgt: De bestuursrechter is slechts bevoegd tot kennisneming van beroepen inzake een zuiver schadebesluit, indien die rechter ook bevoegd is te oordelen over beroepen inzake de gestelde schadeoorzaak zelf. In het onderhavige geval is de gestelde schadeoorzaak een besluit over handhaving van de Wet milieubeheer. Omdat de Afdeling bevoegd is kennis te nemen van beroepen inzake dergelijke besluiten, is zij ook bevoegd kennis te nemen van het beroep inzake het aan de orde zijnde zuiver schadebesluit.(1)

Geen schadevergoeding

Zoals te verwachten viel kreeg de burger in casu echter geen schadevergoeding voor de ondervonden stankoverlast. Het besluit van 21 mei 1999 tot afwijzing van zijn verzoek moest – nu het tot in hoogste instantie in stand was gebleven – voor rechtmatig worden gehouden. Daarom bestond voor een vergoeding van schade vanwege de onrechtmatigheid van dit besluit ook geen grond.

Voetnoten

1
ABRvS 9 februari 2005 LJN AS5519.