De dakkapel van de buren is groter

Om te bepalen of de aanvraag van een dakkapel voldoet aan de redelijke eisen van welstand, moet de aanvraag niet vergeleken worden met de feitelijk gebouwde dakkapellen in hetzelfde huizenblok, maar met de vergunde dakkapellen in dit blok.

Een man heeft bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer een lichte bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een dakkapel. Deze aanvraag is afgewezen. Zijn bezwaarschrift tegen deze afwijzing is ongegrond verklaard. Het beroep bij de bestuursrechter is daarentegen gegrond verklaard, maar tegen deze uitspraak is het bestuursorgaan in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vraag die partijen al die tijd verdeeld heeft gehouden, is of de dakkapel voldoet aan redelijke eisen van welstand.

De welstandscommissie

De dakkapel die de man wil plaatsen is 4,20 meter breed en zou worden geplaatst op het achterdakvlak van zijn woning aan de Willemsbos in Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer). Volgens de welstandscommissie voldoet het bouwwerk niet aan de eisen die in de Welstandsnota Haarlemmermeer juni 2004 zijn neergelegd. De dakkapel is te breed. Aan de eigenaren van het belendende pand is een lichte bouwvergunning verleend voor de plaatsing van een 3,60 meter brede dakkapel. In de Welstandsnota staat: dat de gemeente bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dak streeft naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn. Een eerste aanvraag voor een dakkapel op een dakvlak van gekoppelde woningen zal de standaardoptie zijn voor de volgende aanvragen. De man kan dus alleen een bouwvergunning voor een dakkapel krijgen, als hij eenzelfde dakkapel wil bouwen als zijn buren.

Niet conform de voorschriften

De zaak lijkt betrekkelijk eenvoudig, ware het niet dat de eigenaren van het belendende pand een dakkapel met andere afmetingen hebben gebouwd, dan waarvoor zij een bouwvergunning hebben gekregen: 3,90 meter in plaats van 3,60 meter. Uit angst daartegen niet meer handhavend op te kunnen treden – er zou een concreet uitzicht op legalisatie kunnen ontstaan – wil het bestuursorgaan in deze casus alleen een bouwvergunning verlenen voor een dakkapel zoals de buren dit ook mochten en niet voor een dakkapel zoals de buren die hebben gebouwd.

Redelijke eisen van welstand

Aangezien de buren een lichte bouwvergunning hebben gekregen voor een dakkapel van 3,60 meter breed, moet er vanuit worden gegaan dat de vergunde dakkapel in overeenstemming is met de redelijke eisen van welstand. In werkelijkheid hebben de buren een dakkapel van circa 3,90 meter breed geplaatst. Daarvoor is geen bouwvergunning afgegeven, zodat de afmetingen van deze dakkapel niet zijn getoetst aan de welstandsnormen. De Afdeling: Een redelijke uitleg van de Welstandsnota brengt met zich, dat waar in de Welstandsnota een aangevraagde dakkapel wordt genoemd, redelijkerwijs een aangevraagde en vergunde dakkapel bedoeld is. Omdat de in het bouwplan voorziene dakkapel ongeveer 60 cm breder is dan de vergunde dakkapel, heeft het college de in het bouwplan voorziene dakkapel als niet gelijk en niet zeer verwant aan de standaardoptie mogen aanmerken. Het college heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de bouwvergunning moest worden geweigerd wegens strijd met welstand.(1)

Voetnoten

1
ABRvS 7 april 2010, LJN BM0206.