Weigering blaastest kost Duitser 900 euro

De weigering mee te werken aan een blaastest kan een automobilist veel geld kosten. Dat geldt ook voor buitenlanders die het Nederlands onvoldoende beheersen.

Op 22 januari 2007 is een automobilist in Nederland aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994. In het tweede lid van dit artikel is ondermeer bepaald dat een bestuurder geen voertuig mag besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. De bewuste man had de Duitse nationaliteit en weigerde medewerking te verlenen aan een ademonderzoek. Daarmee maakte hij zich schuldig aan de overtreding van artikel 163, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Art. 163 lid 2 Wegenverkeerswet 1994:
De bestuurder aan wie het in het eerste lid bedoelde bevel is gegeven, is verplicht ademlucht te blazen in een voor het onderzoek bestemd apparaat en gevolg te geven aan alle door de opsporingsambtenaar ten dienste van het onderzoek gegeven aanwijzingen.

Taalbarrière

De advocaat van de automobilist hield het gerechtshof in hoger beroep voor dat de bestuurder niet had begrepen wat de Nederlandse politieagenten van hem wilden. Weliswaar hadden de dienstdoende agenten verdachte naar het politiebureau gebracht en met behulp van de tolkentelefoon in de Duitse taal bevolen medewerking te verlenen aan het ademonderzoek, maar de verdachte zou de tolk niet goed hebben kunnen verstaan, omdat de luidspreker van de telefoon niet goed functioneerde.

Getuige verklaring

De dienstdoende verbalisant heeft voor de rechter verklaard dat de luidspreker duidelijk te horen was en goed verstaanbaar. Op grond van deze verklaring heeft het gerechtshof geoordeeld dat niet aannemelijk geworden is dat verdachte niet zou hebben begrepen dat de politie een blaastest bij hem wilden afnemen. De Duitser is daarom, conform de vordering van de advocaat-generaal, veroordeeld tot een geldboete van €900,- en ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 8 maanden.(1)

Voetnoten

1
Gerechtshof Leeuwarden 20 april 2010, LJN BM1707.