Het onderscheid tussen Act en In

De handelsnamen Act Vision en Invision ICT Solutions zijn voldoende onderscheidend en zorgen niet voor verwarring bij het publiek. Verwarring is evenmin te duchten als de namen verbasterd worden. Daarbij neemt het gerechtshof in aanmerking dat het woord Vision veel voorkomt in handelsnamen van bedrijven die actief zijn in de ICT-branche. Ook overweegt het hof dat de vestigingsplaats en het afzetgebied geen rechtens relevante invloed kunnen hebben op het onderscheidend vermogen van handelsnamen, omdat de ICT-branche naar zijn aard niet gebonden is aan een vestigingsplaats.

Het bedrijf Act Vision BV (hierna: Act Vision) heeft een juridische procedure aangespannen tegen Invision ICT Solutions BV (hierna: Invision). Steen des aanstoots is de naam van het bedrijf. Act Vision wil dat Invision haar naam wijzigt, omdat er bij potentiële klanten verwarring zou kunnen ontstaan tussen de ondernemingen, als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet. De namen zouden te veel op elkaar lijken.

Art. 5 Handelsnaamwet:
Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

De bedrijven vergeleken

Act Vision en Invision lijken enigszins op elkaar. Beide bedrijven richten zich op de dienstverlening aan bedrijven op het gebied van ICT en zijn in dezelfde plaats gevestigd. Beide bedrijven hebben een helpdesk voor het behandelen van vragen en het verhelpen van storingen. En beide bedrijven hebben ongeveer 25 ondernemingen als klant waarvan het merendeel gevestigd is in het zuiden van Nederland.

Naast de genoemde overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen beide dienstverleners. Zo heeft Act Vision klanten in België, terwijl Invision ook bedrijven uit de Randstad tot haar klantenkring kan rekenen. Het beeldmerk (= het logo) van beide ondernemingen is ook voldoende onderscheidend in kleur, lettertype en vormgeving. De websites van beide ondernemingen verschillen zozeer, dat ook daar geen verwarring tussen de beide handelsnamen over zal ontstaan bij het publiek.

Geen verwarring

Het gerechtshof oordeelt in hoger beroep dat de volledige handelsnamen niet zodanig gering afwijkend zijn dat reeds daardoor bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. Kan het verbasteren van de handelsnaam Invision ICT Solutions tot Invision eventueel tot verwarring leiden? Het gerechtshof oordeelt van niet. Zelfs als daarvan sprake zou zijn, leidt dit nog niet tot de conclusie dat de aldus verbasterde handelsnamen in zo grote mate overeenstemmen dat er bij het publiek rechtens relevante verwarring te duchten valt. De verkorte namen Act Vision en Invision, lijken, ondanks de aanwezigheid van het bestanddeel “vision”, naar het oordeel van het hof visueel noch auditief dusdanig op elkaar dat het publiek – in het bijzonder het professionele publiek dat overweegt gebruik te maken van de diensten van één van de ondernemingen, of dat al doet - in verwarring zou raken en geen onderscheid zou kunnen maken.(1)

Notitie

Het gerechtshof heeft in haar overweging meegenomen dat het woord ‘vision’ in de ICT-branche in tal van handelsnamen voorkomt. Het publiek zal het woord daarom niet als hoofdbestanddeel van de naam ervaren. Ook het feit dat beide bedrijven hemelsbreed op nog geen 1.200 meter afstand van elkaar gevestigd zijn, levert geen probleem op. De kantoorpanden fungeren niet als ‘winkel’ waarin het publiek zich kan vergissen; beide bedrijven ontvangen immers niet of nauwelijks (potentiële) klanten op kantoor.

De uitkomst van deze gerechtelijke procedure lijkt mij best billijk. Er is echter één zin in het arrest die mij opvalt. De ICT-branche is naar haar aard bovendien niet gebonden aan een vestigingsplaats. In zoverre hebben de vestigingsplaats noch het afzetgebied en branche rechtens relevante invloed op het onderscheidend vermogen. Zou het gerechtshof met die eerste zin bedoelen dat ICT-bedrijven veelal op afstand of virtueel opereren, zodat hun vestigingsplaats niet zo relevant is bij het bepalen of er voor het publiek verwarring zou kunnen ontstaan? Ik lees het arrest zo dat deze vraag bevestigend beantwoord moet worden. Daar is iets voor te zeggen, want op internet kan een bedrijf dienstverlening aanbieden waar ook ter wereld. De bedrijven in deze casus opereren echter beide voornamelijk in een specifiek deel van Nederland. Aangenomen dat de vestigingsplaats en het afzetgebied in de ICT-branche inderdaad geen relevante invloed hebben op het onderscheidend vermogen van een handelsnaam, roept dat wel een nieuwe vraag op. Zou een in het buitenland gevestigd bedrijf met een soortgelijke naam – bijvoorbeeld het (nog) niet bestaande Act Vision AG – wél voor verwarring kunnen zorgen in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet? Of zou de rechter dan opeens wél kijken naar het afzetgebied van beide ondernemingen?

Voetnoten

1
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 april 2010, LJN BM1419 ro. 3.4.3 (Act Vision / Invision).