Aankondiging controle geen besluit

De aankondiging van een controle is de aankondiging van een feitelijk handelen. Daarom kan er geen bezwaar tegen worden ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft de eigenaar van een inrichting laten weten dat er, in het kader van de Wet milieubeheer, een bedrijfscontrole zal plaatsvinden in zijn inrichting. Daarbij is de bedrijfseigenaar er op gewezen dat de toezichthouders, wanneer hen geen toegang tot de inrichting wordt verschaft, zich zo nodig met behulp van de sterke arm toegang zullen verschaffen. De eigenaar van het bedrijf heeft tegen deze aankondiging een bezwaarschrift ingediend.

De definitie van ‘besluit’

Onder het maken van bezwaar wordt ingevolge artikel 1:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Tegen een beslissing van een bestuursorgaan die niet als besluit is aan te merken, kan dus geen bezwaarschrift worden ingediend.

Het besluitbegrip is in artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht gedefinieerd als een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. In de onderhavige praktijksituatie moest de rechter dus beoordelen of de aankondiging van de controle een publiekrechtelijke rechtshandeling opleverde.

Aankondiging is geen rechtshandeling

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in de voorlopige voorzieningsprocedure dat het college van burgemeester en wethouders het ingediende bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk hadden verklaard. Nu de bevoegdheid van de toezichthouders om elke plaats te betreden en zich zo nodig toegang te verschaffen met behulp van de sterke arm reeds voortvloeit uit artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat voor het bestaan van die bevoegdheid geen nader besluit vereist is, kan de brief van 13 oktober 2008 niet worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, doch alleen als een aankondiging van voorgenomen feitelijk handelen.(1) En tegen een aankondiging van feitelijk handelen, kan volgens het systeem van de Awb – vgl. art. 8:1 jo. 7:1 Awb – geen bezwaar worden gemaakt.

Voetnoten

1
Vz ABRvS 22 december 2008, LJN BG8601.