Een afbeelding van een seksuele gedraging

Van kinderporno is sprake bij afbeeldingen van minderjarigen die van expliciet seksuele aard zijn, dan wel afbeeldingen die door de wijze van totstandkoming strekken tot het opwekken van seksuele prikkeling.

Een officier van Justitie heeft op grond van artikel 552 Sv gevraagd om onttrekking aan het verkeer (art. 36d Sr) van een grote hoeveelheid beeldmateriaal. Op dit beeldmateriaal – foto’s, dia’s, filmrolletjes en videocassettes – staan jongens in de leeftijd van 7 tot en met 17 jaar. Volgens het gerechtshof, dat de officier van justitie de gevraagde beschikking tot onttrekking aan het verkeer heeft gegeven, was er sprake van kinderporno.

Seksuele gedraging

Het bezit van kinderporno is verboden op grond van artikel 240b van het Wetboek van strafrecht.

Art. 240b lid 1 Sr:
Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.

Niet iedere foto van een naakte minderjarige is evenwel onrechtmatig. Alleen wanneer de minderjarige betrokken is, of schijnbaar betrokken is, bij een seksuele gedraging is de afbeelding wederrechtelijk. Een seksuele gedraging, is een gedraging van expliciet seksuele aard, zoals die aan de hand van de afbeelding zelf kan worden vastgesteld, waaronder begrepen het op zinnenprikkelende wijze tonen van de geslachtsdelen of de schaamstreek. Het gaat hierbij om een gedraging die reeds door haar karakter strekt tot het opwekken van seksuele prikkeling. Maar ook als een gedraging niet expliciet seksueel van aard is, kan er toch sprake zijn van kinderporno. Dat is het geval wanneer een afbeelding gelet op de wijze waarop zij is totstandgekomen eveneens strekt tot het opwekken van seksuele prikkeling. Hierbij kan het gaan om een afbeelding van iemand in een houding of omgeving die weliswaar op zichzelf of in andere omstandigheden ‘onschuldig’ zouden kunnen zijn, maar die in het concrete geval een onmiskenbaar seksuele strekking heeft.(1) Bijgevolg kan, ook in situaties waarin het kind niet wordt geschaad, sprake zijn van kinderporno.

Cassatie

Door te overwegen dat het in deze gaat om een grote hoeveelheid foto’s en ander beeldmateriaal van jongens in de leeftijd van 7 tot en met 17 jaar, waarvan een gedeelte betrekking heeft op seksuele gedragingen, waarop uitdagende houdingen zijn aangenomen en waarvan het hof (...) oordeelt dat sprake is van een schadelijke seksuele connotatie, heeft het gerechtshof volgens de Hoge Raad een juiste maatstaf gehanteerd.

Voetnoten

1
HR 7 december 2010, LJN BO6446. Ro. 3.3