Proceskostenvergoeding creëert procesbelang

Een verzoek om vergoeding van kosten die een belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken als bedoeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt dat een belanghebbende belang heeft bij een inhoudelijke beslissing op zijn bezwaarschrift.

De burgemeester van Nijmegen, Thom De Graaf (D66), heeft een persoon op 23 september 2008 een verblijfsontzegging gegeven. De betrokkene mocht gedurende twee weken niet in een aangewezen gebied rond winkelcentrum Meijhorst te Nijmegen komen. De betrokkene heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend, maar dat bezwaarschrift is door de burgemeester niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de burgemeester had de betrokkene geen procesbelang meer, omdat de opgelegde verblijfsontzegging inmiddels was uitgewerkt. De betrokkene ging met succes in beroep tegen dit besluit bij de rechtbank Arnhem, waarna de burgemeester hoger beroep instelde.

Vergoeding proceskosten

De Raad van State heeft het door de burgemeester tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard. In rechtsoverweging 2.2 van de uitspraak overwoog de Raad: In dit geval heeft [wederpartij] in bezwaar verzocht om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand die hij in de bezwaarprocedure heeft moeten maken. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, had [wederpartij] reeds hierom belang bij een inhoudelijke beoordeling van zijn bezwaar en heeft de burgemeester het bezwaar van [wederpartij] ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.(1) In 2007(2) en, hoewel daar minder duidelijk, in 2004(3) had de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State al eerder overwogen dat belanghebbenden belang hebben bij het verkrijgen van een beoordeling van een bezwaar, gericht tegen een primair besluit, indien in het bezwaarschrift ten aanzien van de kosten daarvan om toepassing van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht is verzocht. Dat wordt met deze uitspraak andermaal bevestigd.

Notitie

Voor zover mij bekend is dit de eerste uitspraak die op Rechtspraak.nl wordt gepubliceerd waarbij zelfs de gemeente waarvan iemand burgemeester is, niet in de uitspraak genoemd wordt.

Voetnoten

1
ABRvS 15 december 2010, LJN BO7344.
2
ABRvS 4 april 2007, LJN: BA2263.
3
ABRvS 23 juni 2004, Zaaknr. 200305761/1.