Wob brengt geen plicht mee informatie van elders te vergaren

De Wob bevat geen verplichting om documenten, waarvan openbaarmaking is gevraagd, van elders te vergaren.

Een journalist heeft de minister van Economische Zaken gevraagd het in het kader van de destijds in gang zijnde kabinetsinformatieproces op het ministerie van Economische Zaken tussen PvdA en CDA geformuleerde eindvoorstel van CDA-zijde van donderdag 10 april 2003 aan hem te verstrekken. De minister heeft dit geweigerd, waarna de journalist naar de bestuursrechter is gestapt.

Artikel 1, aanhef en onder a, Wob:
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;

De journalist erkende dat het eindvoorstel van CDA-zijde niet bij de minister van Economische Zaken berustte, maar meende dat deze de gevraagde informatie wel gemakkelijk zou kunnen verkrijgen en dus ook de plicht had deze informatie openbaar te maken. De Raad van State volgde de journalist evenwel niet in dit betoog. De Wob bevat geen verplichting voor de Minister om documenten, waarvan de openbaarmaking is gevraagd, van elders te vergaren. Appellant wordt dan ook niet gevolgd in zijn betoog, dat de Minister gehouden was om het CDA-eindvoorstel van derden te verkrijgen.(1)

Voetnoten

1
ABRvS 6 mei 2004, LJN AO8873. Ook gepubliceerd in AB 2004, 201 m. nt. PJS en Gst. 2004, 132 m. nt. R. Kooper.