Onafhankelijke Burger Partij mag naam behouden

Met een reeds geregistreerde aanduiding als bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onder b van de Kieswet worden slechts aanduidingen die zijn geregistreerd op grond van dat artikel bedoeld. De weigeringsgronden in artikel G 1, vierde lid, van de Kieswet zijn limitatief. Dat een naam van een nieuwe landelijk opererende politieke groepering op de naam van een in het register voor het kiezen van de leden van de gemeenteraad van een gemeente voorkomende aanduiding lijkt, staat een registratie van de aanduiding van deze landelijke groepering door de Kiesraad bijgevolg niet in de weg.

Bij besluit van 15 mei 2012 heeft de Kiesraad de politieke groepering Onafhankelijke Burger Partij (afgekort: OBP) geregistreerd voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tegen dit besluit heeft de Burger Partij Amersfoort (hierna: BPA) beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij was van mening dat de Kiesraad afwijzend had moeten beschikken op het verzoek van OBP, omdat de aanduiding teveel zou lijken op de hare en misleidend zou zijn voor de kiezers (art. G 1 lid 4 Kieswet).

BPA is door de Afdeling evenwel in het ongelijk gesteld. Zij heeft daarbij overwogen dat artikel G 1 van de Kieswet betrekking heeft op de registratie van aanduidingen voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Nu artikel G 1, vierde lid, aanhef en onder b, van de Kieswet slechts ziet op aanduidingen die zijn geregistreerd op grond van dit artikel heeft de Kiesraad zich met juistheid op het standpunt gesteld dat onder een reeds geregistreerde aanduiding moet worden verstaan een aanduiding die is geregistreerd op de voet van artikel G 1 van de Kieswet. Nu de aanduiding ‘Burger Partij Amersfoort’ is geregistreerd in het register voor het kiezen van de leden van de gemeenteraad van Amersfoort op de voet van artikel G 3 van de Kieswet, heeft de Kiesraad zich terecht op het standpunt gesteld dat de omstandigheid dat de aanduiding ‘Onafhankelijke Burger Partij (OBP)’ in hoofdzaak overeenstemt met ‘Burger Partij Amersfoort’, wat daarvan ook zij, niet kan leiden tot weigering van de registratie van de aanduiding ‘Onafhankelijke Burger Partij (OBP)’ op de voet van artikel G 1, vierde lid, aanhef en onder b, van de Kieswet.(1)

Voetnoten

1
ABRvS 13 juni 2012, LJN BW8203.