Label: wob

Hieronder staat een actuele lijst met maximaal 100 blog berichten met dit label op dit weblog.


Archiefwet mag Wob'er niet baten

20 november 2012: De stelling dat de Archiefwet een bestuursorgaan verplicht documenten te bewaren is een onvoldoende weerlegging van de mededeling van het bestuursorgaan dat de betreffende documenten niet meer aanwezig zijn.

Lees verder …

NFI-rapporten over schilderij openbaar

6 november 2012: Een rapport dat geen gegevens bevat die onder geheimhouding zijn verstrekt, maar deel uitmaakt van een vaststellingsovereenkomst met geheimhoudingsclausule, moet wel openbaar worden gemaakt.

Lees verder …

Afspraak tot geheimhouding en de Wob

1 november 2012: Een afspraak met één van de betrokken partijen omtrent geheimhouding kan een factor van belang zijn bij de toepassing van de weigeringsgronden in de Wob, voor zover het gaat om gegevens die slechts op grond van de belofte van geheimhouding zijn verstrekt.

Lees verder …

Namen supermarkten met resistente bacteriën in vlees niet openbaar

25 september 2012: Het voorkomen van nodeloze verwarring bij consumenten is geen zelfstandige weigeringsgrond in de Wob, maar kan een onderdeel zijn van de belangenafweging die het bestuursorgaan maakt en die ertoe leidt dat bepaalde gegevens niet openbaar worden gemaakt.

Lees verder …

Adressen op kandidatenlijst kunnen na verkiezingsperiode geheim worden

10 september 2012: De toestemming op een kandidatenlijst te staan houdt niet in dat de betrokkene heeft ingestemd met openbaarmaking anders dan bedoeld in artikel H 1 van de Kieswet.

Lees verder …

Inlijvingsbesluit De Bourbon de Parme

30 augustus 2012: De Wob bevat geen verplichting om documenten, waarvan openbaarmaking is gevraagd, van elders te vergaren.

Lees verder …

Wob-verzoek naar niet-bestaande documenten

23 augustus 2012: Wanneer een bestuursorgaan stelt dat na onderzoek is gebleken dat een document niet of niet meer bij hem berust en die mededeling niet ongeloofwaardig voorkomt, is het in beginsel aan degene die om informatie verzoekt om het tegendeel aannemelijk te maken.

Lees verder …

Wob brengt geen plicht mee informatie van elders te vergaren

16 augustus 2012: De Wob bevat geen verplichting om documenten, waarvan openbaarmaking is gevraagd, van elders te vergaren.

Lees verder …

Wob niet van toepassing op kandidatenlijsten

5 oktober 2011: De voor de verkiezing noodzakelijke openbaarmaking van kandidatenlijsten wordt uitputtend door de Kieswet geregeld. Uit dit systeem vloeit voort dat de Wob gedurende de verkiezingsperiode niet van toepassing is op kandidatenlijsten.

Lees verder …

Wob voorziet niet in plicht informatie te vergaren

30 mei 2011: Een Wob-verzoek kan alleen gebruikt worden om toegang te krijgen tot beschikbare informatie, niet om een bestuursorgaan te dwingen informatie te vergaren.

Lees verder …

Wob-verzoek, brieven en ambtenaren

16 september 2009: Een bestuursorgaan hoeft geen gehoor te geven aan een verzoek om brieven en e-mails die persoonlijke omstandigheden en soms emotionele uitlatingen bevatten openbaar te maken. Brieven van het bestuursorgaan met algemene en zakelijke uiteenzettingen, dienen echter wel openbaar gemaakt te worden.

Lees verder …

Krantenartikel niet openbaar met Wob

18 juli 2007: De Wob is niet van toepassing op krantenartikelen, omdat documenten die naar hun aard openbaar zijn niet nogmaals openbaar gemaakt kunnen worden.

Lees verder …